04.08.2017

Zapytanie ofertowe - PZP

I. Zamawiający

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 164848, NIP: 5840203854, REGON: 000883028.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poszukuje doświadczonych trenerów i doradców z zakresu Prawa Zamówień Publicznych do współpracy przy projekcie szkoleniowo-doradczym (kod CPV: 80500000-9, 82532000-2, 85312320-8), o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach konkursu 2.2 POWER, konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

A. Szkolenia

Prowadzenie szkoleń z zakresu PZP: część teoretyczna (2 dni, 16 h lekcyjnych/grupa) zgodnie z poniższym minimalnym programem (Zamawiający zastrzega sobie prawo do poszerzenia programu - nowe elementy będą jednak ściśle związane z tematyką PZP):

· Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (ustawa Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia do ustawy Pzp, zasady regulujące system zamówień publicznych (jawność postępowania itd.);
· Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (miejsca publikacji ogłoszeń przez zamawiających, Biuletyn Zamówień Publicznych, Biuletyn UE, informatory płatne, sposoby wyszukiwania informacji o zamówieniach, protokół postępowania - pozyskiwanie informacji istotnych dla wykonawcy, sposób komunikacji z zamawiającym);
· Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień (tryby otwartej i ograniczonej konkurencji, tryby zamkniętej konkurencji i zamówienie z wolnej ręki, możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające z procedur negocjacyjnych);
· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (cenowe i merytoryczne, wzór umowy, możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ);
· Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia, Spełnianie warunków przez konsorcja oraz powoływanie się na zasoby i potencjał osób trzecich, możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców, rodzaje dokumentów, których może żądać zamawiający, uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów, przesłanki wykluczenia wykonawcy);
· Przygotowanie oferty (przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ lub zaproszenia do składania ofert, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, procedura składania oferty, złożenie wadium);
· Proces oceny ofert (otwarcie ofert, proces oceny: wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty / unieważnienie postępowania);
· Umowy w sprawie zamówienia publicznego (obowiązki wykonawcy związane z zawarciem umowy , zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, zmiany i odstąpienia od umowy);
· Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga).

Prowadzenie szkoleń połączonych w formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień w Polsce (1 dzień, 8 h lekcyjnych/grupa). Działanie to będzie możliwe do zrealizowania w projekcie z chwilą wejścia w życie przepisów umożliwiających stosowanie e-zamówień w Polsce. Warsztat realizowany będzie zgodnie z poniższym minimalnym programem (Zamawiający zastrzega sobie prawo do poszerzenia programu - nowe elementy będą jednak ściśle związane z tematyką e-zamówień):

· Przepisy regulujące udzielanie e-zamówień Polsce;
· Pozyskiwanie informacji o e-zamówieniach publicznych;
· Przygotowanie oferty;
· Wyszukiwanie ogłoszeń o e-zamówieniu;
· Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu.

Ww. szkolenia będą realizowane na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Planowany okres realizacji szkoleń: kwiecień 2018 - maj 2019 (termin realizacji może ulec zmianie). Planowana liczba grup szkoleniowych: 24 (śr. 12 osobowych), po śr. 6 szkoleń w każdym ww. województwie. Jedna grupa szkoleniowa będzie brała udział w szkoleniu teoretycznym i w warsztacie z e-zamówień.

Odbiorcami szkoleń będą przedsiębiorcy i ich pracownicy ze 300 firm z sektora MŚP, po 25% firm z każdego z ww. województwa.

Sposób prowadzenia szkoleń: szkolenia powinny być realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności. Szkolenia będą prowadzone przez jednego trenera (nie ma opcji kotrenerów).

B. Doradztwo z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Celem doradztwa będzie omówienie konkretnych przypadków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym uczestniczy lub udziałem w którym jest zainteresowany przedsiębiorca, korzystający z doradztwa w ramach projektu.

W trakcie doradztwa przedsiębiorca powinien uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie np. omówienia wątpliwości z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzenia wniosku o protokół z otwarcia ofert, konsultacji w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, konsultacji w zakresie ewentualnej realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (kary umowne, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji) oraz doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień (działanie obligatoryjne w momencie wejście w życie przepisów i procedur umożliwiających stosowanie e-zamówień).

Planowana liczba firm objętych doradztwem: 300. Liczba godzin doradczych przypadających na przedsiębiorcę wynosić będzie miedzy 10 a 30 godzin. Godzina doradztwa rozumiana jest jako godzina zegarowa. Liczba firm objętych doradztwem może ulec zmianie.

Forma: Bezpośrednie spotkania - min. 50% czasu; samodzielna praca doradcy (np. analiza SIWZ, oferty, przygotowywanie pism) - maks. 50% czasu. Planowany okres realizacji doradztwa: maj 2018-grudzień 2019 (okres realizacji może ulec zmianie).

Miejsce realizacji doradztwa: siedziby przedsiębiorców objętych projektem z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Zapytanie dotyczy osobistego świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, forma zatrudnienia - umowa zlecenie, rozliczenie wynagrodzenia: dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej - rachunek, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - rachunek lub faktura.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

Oferty mogą składać wyłącznie:

- Trenerzy posiadający udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w wymiarze co najmniej 240 godzin w okresie 10.2014-08.2017 z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

- Doradcy posiadający udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu doradztwa w wymiarze co najmniej 240 godzin w okresie 10.2014-08.2017 z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

Jedna osoba może pełnić funkcję trenera i doradcy, jeśli wykaże się doświadczeniem wymaganym dla trenera i doradcy.

Złożenie oferty na pełnienie funkcji trenera w projekcie oznacza gotowości i posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do przeprowadzenia, zgodnie z minimalnym programem, szkoleń teoretycznych i warsztatów z e-zamówień. Nie ma możliwości złożenia oferty na pełnienie funkcji trenera tylko dla szkoleń teoretycznych lub tylko dla warsztatów z e-zamówień.

Do oferty należy dołączyć dokumenty, np. referencje, które jednoznacznie potwierdzą posiadane doświadczenie - będą one podstawą dokonania oceny spełniania wymagań. Zamawiający planuje prowadzić negocjacje cenowe z oferentami. Zamawiający planuje podzielić

Zamówienie między oferentów, którzy spełnią wymagania dotyczące doświadczenia.

IV. Kryteria oceny oferty, wagi procentowe i sposób przyznawania punktacji

Stawka za godzinę szkoleniową/godzinę doradczą - 60%

Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy kosztów ew. przejazdu, wyżywienia, noclegu więc stawka powinna je obejmować. W przypadku szkoleń Zamawiający zapewni materiały szkoleniowe oraz salę szkoleniową.

Sposób przyznawania punktacji: Maksymalną liczbę punktów - 1 pkt otrzyma najniższa stawka. Pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem: stawka oferty najniższej/stawka oferty ocenianej. Ocena ofert będzie dokonywana osobno dla godzin szkoleniowych i doradczych.

Doświadczenie - 40%

Za wykazanie dodatkowych godzin (ponad obligatoryjne 240 godzin) w zakresie prowadzenia szkoleń/doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców w okresie 10.2014-08.2017 Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty.

Sposób przyznawania punktacji: Oferent, który wykaże największa liczbę dodatkowych godzin szkoleniowych/doradczych otrzyma 1 pkt, a pozostali oferenci otrzymają punkty wyliczone procentowo. Np. jeśli Oferent z największym doświadczeniem wykaże 100 dodatkowych godzin szkoleniowych/doradczych - otrzyma 1 pkt. Oferent, który wykaże 70 dodatkowych godzin szkoleniowych/doradczych otrzyma 0,7 pkt.

Dodatkowe godziny doradcze muszą być również potwierdzone referencjami od przedsiębiorców. Oferent może wykazać jedne referencje obejmujące godziny obligatoryjne i dodatkowe.

Ocena doświadczenia będzie dokonywana osobno dla trenerów (dodatkowe godziny szkoleniowe) i dla doradców (dodatkowe godziny doradcze).

Kryterium doświadczenia ma zapewnić wybór do projektu najlepszych ekspertów w zakresie PZP, co powinno się przełożyć na wysoką jakość oferowanego w projekcie wsparcia i korzyści dla firm uczestniczących w projekcie.

Ocena ofert będzie dokonywana zgodnie z poniższym wzorem: Liczba punktów za stawkę x 60% + liczba punktów za dodatkowe doświadczenie x 40% = ostateczna liczba punktów.

Zostanie wybrany Oferent, który spełni wymagania minimalne i uzyska największą liczbę punktów. Ocena będzie dokonywana osobno dla trenerów i doradców. Z kolejnymi Oferentami Zamawiający podejmie negocjacje cenowe.

V. Termin i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego. Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.

2. Oferta musi zawierać kwoty brutto.

3. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: jheizig@oditk.pl lub przesłać na adres Zamawiającego: ODiTK, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk do dnia 12.09.2017 do godz. 09.00

4. Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego i na stronie www. Zamawiającego.

VI. Termin realizacji umowy

Planowany okres realizacji projektu: marzec 2018-grudzień 2019. Okres realizacji projektu może ulec zmianie.

VII. Informacje na temat zakazu powiazań osobowych lub kapitałowych

Zamówienie nie będzie mogło być udzielone podmiotom, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, co w szczególności oznacza:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % akcji lub udziałów;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie istotnych zapisów umowy, chyba, że PARP jako instytucja udzielająca dofinansowania na realizację projektu będzie wymagała ich wprowadzenia.

IX. Istotny zapis umowy

Realizacja szkoleń i doradztwa przez wybranych Wykonawców rozpocznie się w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach konkursu 2.2. POWER, nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17.

X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Oferent może złożyć ofertę na szkolenia i/lub doradztwo.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle wszystkim Oferentom i zamieści na stronie www.

XII. Osoba do kontaktu

Joanna Heizig, e-mail: jheizig@oditk.pl

XIII. Załączniki

Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2 - Wzór CV

 

 

 

07.09.2020

Webinarium: Leadership w wirtualnym świecie - jak dowozić wyniki i rozwijać ludzi

25 września 2020 o godzinie 10:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium na temat praktycznego...

[więcej]
04.09.2020

Advanced Virtual Leadership Academy

7 października 2020 startuje nasza otwarta akademia online: ADVANCED VIRTUAL LEADERSHIP ACADEMY.

[więcej]
03.09.2020

Przywództwo wirtualne

O przywództwie w digitalnym świecie i byciu liderem na czas wyzwań w najnowszym artykule pisze...

[więcej]
31.08.2020

O podejmowaniu decyzji

W nowym artykule omawiamy najczęstsze błędy poznawcze, które mają wpływ na decyzje biznesowe.

[więcej]
30.07.2020

Sukcesja w nieszablonowym ujęciu

Wyjaśniamy, jak płynnie przejść od wywołującej negatywne odczucia sukcesji stanowisk do pozytywnej...

[więcej]
30.06.2020

Transformacja sprzedaży do online - jak przygotować handlowców

Nowy artykuł o tym, jak przygotować handlowców, by efektywnie działali na rynku zmienionym przez...

[więcej]
16.06.2020

Projekty w świecie VUCA

W nowym artykule poruszamy kwestię realizowania projektów w czasach coraz bardziej VUCA.

[więcej]
10.06.2020

Webinarium: Re-Group & Re-Start ™ - jak wyjść z kryzysowego mindsetu?

23 czerwca 2020 o godzinie 16:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium z udziałem gościa specjalnego:...

[więcej]
02.06.2020

Motywowanie w nieprzewidywalnych czasach

W naszej 'Strefie Wiedzy' dostępny jest nowy artykuł o tym, jak menadżerowie mogą wzmacniać...

[więcej]
27.05.2020

Re-Group & Re-Start Navigation™ - by wyjść z kryzysowego mindsetu

Realizujemy licencyjne sesje online, które prowadzą zespoły zarządzające wprost do kluczowych...

[więcej]
28.04.2020

Budowanie odporności psychicznej

W nowym artykule wyjaśniamy, czym w praktyce przejawia się odporność psychiczna. Podpowiadamy też,...

[więcej]
07.04.2020

Nasze szkolenia otwarte w formule online

Zaplanowaliśmy otwarte szkolenia online, które adresują aktualne wyzwania menadżerów i pracowników.

[więcej]
07.04.2020

Ty kontra stres - walcz mądrze i przygotuj się na nowe

W nowym artykule podpowiadamy, jak radzić sobie w obecnym czasie i jak mądrze z niego skorzystać.

[więcej]
31.03.2020

O rozwoju w czasach zarazy

W nowym artykule dzielimy się sprawdzonymi patentami na działania rozwojowe, które w obecnym czasie...

[więcej]
17.03.2020

Zarządzanie pracą zdalną - szkolenie online

Realizujemy szkolenie online, które przygotowuje menadżerów do zarządzania zdalną pracą zespołu.

[więcej]
16.03.2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje twojego zespołu

W nowym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki dla menadżerów na ten niełatwy czas.

[więcej]
13.03.2020

Praca zdalna - omawiamy kwestie prawne

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania ze strony działów HR i osób zarządzających.

[więcej]
13.03.2020

Redukowanie niepewności

Choć od lat mówimy o VUCA Times, to dziś czujemy je w nowym wydaniu. Jak się nie dać rosnącej...

[więcej]
04.03.2020

Język ubioru

W najnowszym artykule wyjaśniamy, jak świadome podejście do wyglądu zewnętrznego pomaga realizować...

[więcej]
25.02.2020

Agile mindset

Jak połączyć klasyczne podejście do zarządzania projektami z narzędziami agile? W naszej Strefie...

[więcej]
10.02.2020

TECHNOVATION Forum 2020 już w marcu w Poznaniu

Tym razem uczestnicy naszej konferencji zwiedzą fabrykę IKEA Industry Zbąszynek (największy...

[więcej]
30.01.2020

Project management w Polsce - jak było i jak będzie

W najnowszym artykule Michał Hałas opowiada, jak wyglądało wprowadzenie zarządzania projektami na...

[więcej]
17.12.2019

Samoorganizujące się zespoły a FRIS®

Czego potrzebują zespoły Agile, by działać efektywnie? Nowy artykuł już dostępny w naszej 'Strefie...

[więcej]
06.12.2019

Programy wellbeing w praktyce

Artykuł o tym, jak dbać o wellbeing pracowników i dlaczego warto to robić jest dostępny w naszej...

[więcej]
27.11.2019

Nowoczesne rozwiązania w procesach rozwojowych

Ostatnie lata to okres dominacji czterech trendów: personalizacji rozwoju, tech-mobilności...

[więcej]
28.10.2019

Zmiana klimatu a przyszłość zarządzania projektami

Branża project management musi przygotować się na radykalne zmiany. W naszej Strefie Wiedzy...

[więcej]
17.10.2019

Mindfulness lidera

Uważny i obecny = skuteczny. Nowy artykuł na temat potencjału korzystania z narzędzi mindfulness...

[więcej]
20.09.2019

Digitalne docenianie

Artykuł o tym, jak wspierać budowanie kultury feedbacku poprzez rozwiązania digitalne dostępny w...

[więcej]
17.09.2019

Megadebata o rozwoju kompetencji menadżerskich

Uznani eksperci tematu będą rozmawiać o edukacji menadżerów. Wśród nich jest Iwona Skiba, Dyrektor...

[więcej]
27.08.2019

Z wdrożeniem BIM nie ma drogi na skróty

Proces wdrożenia BIM wymaga kompleksowego podejścia. Nowy artykuł na ten temat jest już dostępny w...

[więcej]
07.08.2019

Przepis na program rozwojowy

W najnowszym artykule dzielimy się sprawdzonym przepisem na zaprojektowanie programu rozwojowego...

[więcej]
30.07.2019

Jak inwestować w personal branding menadżerów?

Artykuł Aleksandry Ślifiskiej, Trenera GRUPY ODITK, o tym, jak inwestować w personal branding kadry...

[więcej]
09.07.2019

Menadżer w zwycięskiej walce ze stresem

Chroniczny stres to jedna z najgroźniejszych chorób, jakie dotykają liderów naszych czasów....

[więcej]
28.05.2019

Marka osobista menadżera

W najnowszym artykule wyjaśniamy, jak zbudować skuteczną strategię personal branding.

[więcej]
15.05.2019

CONTROLLING 360° tematem przewodnim Kongresu Controllerów 2019

Kongres odbędzie się 13-14 czerwca 2019 w Sopocie.

[więcej]
15.05.2019

Kto jest kim w projektach BIM

Jak podejść do wdrażania BIM? Jakich ludzi i z jakimi kompetencjami potrzebujemy? Nowy artykuł na...

[więcej]
14.05.2019

Letnie szkolenia online: Narzędzia zarządzania projektami

W lipcu rusza seria spotkań online na temat narzędzi zarządzania projektami (klasyczne, BIM,...

[więcej]
08.04.2019

Docenianie pracowników

Dlaczego poczucie docenienia jest dla pracowników tak ważne? Zapraszamy do lektury artykułu o roli...

[więcej]
02.04.2019

Design For Assembly (DFA) - metodyka optymalizacji wyrobu

Artykuł Michała Hałasa, Trenera GRUPY ODITK, na temat DFA, czyli inżynierskiego podejścia i zestawu...

[więcej]
04.03.2019

Kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Paweł Ziemiański, Trener GRUPY ODITK, w nowym artykule wyjaśnia, dlaczego warto kłaść nacisk na...

[więcej]
18.02.2019

Business acumen a zaangażowanie pracowników

W nowym artykule omawiamy temat business acumen i jej wpływu na zaangażowanie pracowników.

[więcej]
25.01.2019

Budowanie kultury odpowiedzialności

Tworzenie kultury odpowiedzialności nie jest łatwe, ale bez wątpienia jest warte wysiłku. W nowym...

[więcej]
15.01.2019

Storywatching, czyli komunikacja video w działaniach HR

Nowy artykuł już dostępny w naszej Strefie Wiedzy.

[więcej]
17.12.2018

Trendy HR 2018-2019

Jakie trendy rozwojowe można było zauważyć w trakcie mijającego roku i co przyniesie rok 2019?...

[więcej]
12.12.2018

Innowacyjność w polskich organizacjach

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach. A jak...

[więcej]
30.11.2018

TECHNOVATION 2019 - Forum Dyrektorów Technicznych, Produkcji i Rozwoju

6-7 marca 2019, Wrocław - zapraszamy na spotkanie poświęcone innowacyjności.

[więcej]
06.11.2018

Czy relacje są cichym zabójcą sprzedaży?

Łukasz Wieczorek, Trener GRUPY ODITK, odpowiada na to pytanie w najnowszym artykule w naszej...

[więcej]
30.10.2018

Zmiany w wytycznych i egzaminach IPMA

Przemysław Lisek, Trener GRUPY ODITK, wyjaśnia jakie zmiany wprowadza najnowsza wersja „Wytycznych...

[więcej]
19.10.2018

Kongres Controllerów w nowej odsłonie

14-15 listopada 2018, Gdynia - zapraszamy na spotkanie top managerów controllingu i finansów!

[więcej]
18.10.2018

Programy rozwojowe - jak je planować

Z kim i o czym należy rozmawiać, planując program rozwojowy? Zapraszamy do lektury najnowszego...

[więcej]
03.10.2018

Grywalizacyjny fun

Jak kreować fun, który da pracownikom nową energię? Joanna Parchem wyjaśnia w najnowszym artykule w...

[więcej]
13.09.2018

Akademia Menadżera dla MŚP – z dofinansowaniem ze środków UE

Na szkolenia menadżerskie GRUPY ODITK wkrótce będzie można otrzymać nawet 80% dofinansowania.

[więcej]
05.09.2018

Lekcje leadershipu, których udzielił... pies

Artykuł merytoryczny Iwony Skiba, Dyrektor Obszaru Szkoleń Psychologii Biznesu GRUPY ODITK, o tym,...

[więcej]
20.08.2018

Kto decyduje o wdrożeniu strategii organizacji?

Artykuł merytoryczny Agaty Sawickiej, Konsultanta GRUPY ODITK, na temat skutecznego wdrożenia...

[więcej]
06.08.2018

BIM w inwestycjach publicznych - czas na Polskę

Artykuł na temat BIM (Building Information Modeling) w przetargach publicznych na polskim rynku.

[więcej]
24.07.2018

Kultura narodowa a biznes

Artykuł Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej, Trenera GRUPY ODITK, o znaczeniu kultury narodowej w...

[więcej]
10.07.2018

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego, Trenera GRUPY ODITK.

[więcej]
20.06.2018

Programy rozwojowe a model 70:20:10

Nawet drobne działania rozwojowe warto osadzić na modelu 70:20:10. Wówczas już przy niewielkich...

[więcej]
22.05.2018

Etyka sprzedaży w branży ubezpieczeniowej

Artykuł merytoryczny Piotra Staniszkisa, Trenera GRUPY ODITK.

[więcej]
09.05.2018

Nie zaczynaj od ogona - o procesach mentoringowych

Co się dzieje, gdy uruchomienie mentoringu rozpoczyna się wskazaniem mentorów? Zapraszamy do...

[więcej]
24.04.2018

BIM to nie tylko technologia, czyli o roli BIM Managera

Artykuł merytoryczny o kompetencjach BIM Managera, a także o tym, jak się przygotować do pełnienia...

[więcej]
12.04.2018

Webinarium GRUPY ODITK: MAC ma moc – jak skutecznie prowadzić coaching menadżerski

25 kwietnia 2018 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone menadżerskim rozmowom...

[więcej]
10.04.2018

Coaching menadżerski w ujęciu MAC

W najnowszym artykule merytorycznym, opublikowanym w naszej Strefie Wiedzy, przedstawiamy...

[więcej]
12.03.2018

Wszystko zaczyna się od empatii

Artykuł merytoryczny o wykorzystaniu Design Thinking w tworzeniu produktów i usług, które mają...

[więcej]
20.02.2018

Strategia a zarządzanie procesami

Artykuł merytoryczny Wojciecha Matłosza, Trenera GRUPY ODITK, o zależności pomiędzy kondycją...

[więcej]
07.02.2018

Technovation - wyjątkowa konferencja dla Dyrektorów Technicznych, Produkcji i R&D

14-15 marca 2018 w Bydgoszczy odbędzie się Technovation Forum, wydarzenie poświęcone...

[więcej]
06.02.2018

Świeże podejście do innowacji

Artykuł merytoryczny Michała Hałasa o sposobie na osiągnięcie przełomu w innowacjach.

[więcej]
30.01.2018

O sztuce dzielenia wiedzy, czyli czym jest microlearning

W najnowszym artykule w Strefie Wiedzy wyjaśniamy co to jest microlearning i jak efektywnie...

[więcej]
17.01.2018

O różnorodności w zespole

Artykuł merytoryczny Danuty Dunajskiej o sposobach na "oswojenie" różnorodności w zespole.

[więcej]
19.12.2017

Trendy i prognozy w HR na 2018 rok

Z czym w mijającym roku mierzyły się działy HR i jakie trendy i wyzwania przyniesie rok 2018?...

[więcej]
06.12.2017

BIM – odpowiedź na wyzwania branży budowlanej

Artykuł merytoryczny Agnieszki Graszewicz o techmetodyce Building Information Modeling. Tekst...

[więcej]
23.11.2017

Webinarium GRUPY ODITK: Proces mentoringowy – kluczowe czynniki sukcesu

5 grudnia 2017 o godzinie 9:30 zapraszamy na webinarium o tym, jak z sukcesem zaplanować i...

[więcej]
21.11.2017

Reagowanie i monitorowanie w systemie antymobbingowym i antydyskryminacyjnym

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu o zasadach budowania efektywnego systemu...

[więcej]
08.11.2017

Kultura budowania relacji w biznesie

W najnowszym artykule w naszej Strefie Wiedzy, Dagmara Łuczka, Trener GRUPY ODITK, omawia kluczowe...

[więcej]
16.10.2017

Usługi GRUPY ODITK dostępne w bazie BUR

Od dzisiaj na nasze usługi można otrzymać dofinansowanie, dokonując zamówienia przez Bazę Usług...

[więcej]
02.10.2017

Pokaż mi swój Backlog - wymagania w projektach zwinnych

Artykuł Konrada Klepackiego o tym, jak podejść do tematu wymagań, by sprawnie realizować pracę w...

[więcej]
15.09.2017

Webinarium GRUPY ODITK: Klasyczne metody pobudzania kreatywności vs. TRIZ

11 października 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o metodach rozwiązywania problemów...

[więcej]
06.09.2017

E-learning - czynniki sukcesu

Motywacja uczestników to kluczowy aspekt powodzenia projektów rozwojowych, wykorzystujących...

[więcej]
28.08.2017

Ewolucja metod sprzedaży

Artykuł Łukasza Wieczorka na temat social selling, Strategii Basho i podnoszeniu efektywności...

[więcej]
07.08.2017

Certyfikacja project management - czy warto

Jakie są korzyści z certyfikacji project management? Zapraszamy do lektury nowego artykułu w Bazie...

[więcej]
18.07.2017

Praca głęboka a praca płytka

Artykuł Pawła Ziemiańskiego, eksperta GRUPY ODITK w obszarze efektywności osobistej.

[więcej]
04.07.2017

Funkcja HR bez procesów personalnych

Artykuł merytoryczny o tym, jak HR może działać w organizacji, kiedy procesy personalne nie są...

[więcej]
27.06.2017

Agile nie jest zarezerwowany dla IT

Artykuł Katarzyny Kaganiec o wykorzystaniu zwinności poza projektami IT.

[więcej]
20.06.2017

HR SUMMER – Letnia Szkoła HR w Sopocie

Prowadzenie projektów HR, Employer Branding, rozwój pokolenia Y, programy talentowe i sukcesja – to...

[więcej]
09.06.2017

BUY IN dla inicjatyw HR

Co zrobić, gdy w organizacji brakuje apetytu na działania HR-owe? Zapraszamy do lektury artykułu...

[więcej]
29.05.2017

System antymobbingowy – od czego zacząć

Artykuł merytoryczny Moniki Wieczorek i Kariny Wiszniewskiej-Wąsik, ekspertek w obszarze...

[więcej]
22.05.2017

Webinarium GRUPY ODITK: Jak rozwijać Millenialsów – tech-trendy i symplifikacja

31 maja 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o procesach rozwojowych dla pracowników...

[więcej]
10.05.2017

Innowacyjny controlling tematem jubileuszowego Kongresu Controllerów

W dniach 24-26 maja 2017 w Gdańsku odbędzie się XXV Kongres Controllerów. Przewodni temat ...

[więcej]
08.05.2017

Rekrutujemy!

Specjalista ds. rekrutacji uczestników w zespole realizującym projekty unijne poszukiwany.

[więcej]
25.04.2017

Webinarium GRUPY ODITK: Prognozowanie według Trendów Rozwoju Technicznego

10 maja 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o trendach rozwoju technicznego i ich...

[więcej]
04.04.2017

Jak rozwijać Millenialsów

Artykuł Iwony Skiby i Joanny Parchem o tech-trendach i symplifikacji.

[więcej]
21.03.2017

GRUPA ODITK certyfikowaną firmą szkoleniowo-rozwojową – SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 to certyfikowany standard zarządzania i świadczenia...

[więcej]
21.03.2017

MBO dla menadżera

Artykuł Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej o zarządzaniu przez cele (MBO) jako menadżerskim systemie...

[więcej]
08.03.2017

PM SUMMIT – Transformacja Agile

6 kwietnia 2017 zapraszamy do Warszawy na PM SUMMIT, spotkanie poświęcone Project Management. W...

[więcej]
08.03.2017

Webinarium GRUPY ODITK: Projekty HR – aspiracje a rzeczywistość

14 marca 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone zarządzaniu projektami HR.

[więcej]
07.03.2017

Projekty zwinne - uzupełnianie kompetencji

Artykuł Katarzyny Kaganiec i Mikołaja Franasa - Trenerów GRUPY ODITK o specyfice i nawiązywaniu...

[więcej]
07.02.2017

KFS 2017 - GRUPA ODITK wspiera w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia

Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego również w roku 2017.

[więcej]
07.02.2017

Pokonać syndrom szczupaka

Artykuł o pokonywaniu ograniczeń wynikających z wcześniejszych doświadczeń, którego autorem jest...

[więcej]
17.01.2017

Technika pomidora

Artykuł Pawła Ziemiańskiego o technice pomagającej utrzymać koncentrację.

[więcej]
10.01.2017

Webinarium GRUPY ODITK: Trimming - inżynierskie oszczędzanie dzięki TRIZ

19 stycznia 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o tym, jak dzięki narzędziom TRIZ...

[więcej]
10.01.2017

Szef dla Y i Z

Artykuł merytoryczny Iwony Skiby, o tym jakiego szefa potrzebują pracownicy pokolenia Y i Z.

[więcej]
13.12.2016

Christmas party - przełam rutynę

Artykuł Doroty Jakubowskie-Kurzec o przełamywaniu rutyny w celebrowaniu świątecznych spotkań...

[więcej]
08.12.2016

GRUPA ODITK odświeża wizerunek

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowej identyfikacji wizualnej GRUPY ODITK.

[więcej]
06.12.2016

Środowisko pracy - wyzwanie dla HR

Artykuł Sabiny Węsierskiej dotyczący sposobów na uproszczenie środowiska pracy, by stało się...

[więcej]
22.11.2016

Zatrudnianie seniorów - strategia świadomej organizacji

Artykuł prawny Moniki Wieczorek o zarządzaniu różnorodnością pokoleniową.

[więcej]
17.11.2016

Webinarium Grupy ODiTK: GTD i nie tylko, czyli jak uprościć realizację zadań

30 listopada 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o metodach i zasadach dotyczących...

[więcej]
15.11.2016

Organizacja nastawiona na proces

Artykuł merytoryczny Wojciecha Matłosza o wymiarach organizacji procesowej.

[więcej]
18.10.2016

Storytelling godny Steve'a Jobs'a

Artykuł Iwony Skiby o budowaniu zainteresowania i utrzymaniu zaangażowania słuchaczy podczas...

[więcej]
11.10.2016

Webinarium Grupy ODiTK: Chaos kontrolowany - szansa na zmianę

20 października 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line, poświęconym...

[więcej]
11.10.2016

Profil kandydata w procesie rekrutacji

Artykuł merytoryczny Sabiny Węsierskiej o tym, w jaki sposób zmienić dotychczasowy opis kandydata...

[więcej]
27.09.2016

HR Business Partner - jaka jest jego rola w organizacji

Artykuł merytoryczny Michała Grzesika - Konsultanta Grupy ODiTK o zadaniach i wyzwaniach jakie...

[więcej]
15.09.2016

Webinarium Grupy ODiTK: Projekty zwinne z perspektywy biznesu - jak tworzyć do nich wymagania

28 września 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium na temat wymagań w projektach zwinnych.

[więcej]
13.09.2016

Jak wrócić do pracy po urlopie

Artykuł merytoryczny Witolda Salskiego o przygotowaniach do urlopu i powrocie z niego.

[więcej]
07.09.2016

Controller jako Partner Biznesu - artykuł o współpracy na linii Menadżer-Controller.

Controlling jest częścią wspólną funkcji menadżerów i controllerów. Istotne jest więc obustronne...

[więcej]
30.08.2016

Kultura organizacji okiem prawnika

Artykuł merytoryczny Moniki Wieczorek o prawnych aspektach budowania kultury organizacyjnej.

[więcej]
09.08.2016

Dialog dla Kompetencji Jutra – konferencja w Gdańsku

30 sierpnia 2016 odbędzie się konferencja poświęcona budowaniu partnerstwa oraz komunikacji w...

[więcej]
25.07.2016

XXIV Kongres Controllerów, 21-23 września 2016, Sopot

„Controller jako Partner Biznesu” – to temat przewodni tegorocznej edycji Kongresu Controllerów,...

[więcej]
17.06.2016

Letnia Szkoła Zarządzania Projektami

Intensywne szkolenia przygotowujące do certyfikacji project management w lipcu i sierpniu w...

[więcej]
17.06.2016

Webinarium Grupy ODiTK: Menadżer jako Nawigator Zespołu - praktyczne przywództwo

29 czerwca 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na Webinarium Grupy ODiTK: "Menadżer jako Nawigator...

[więcej]
07.06.2016

Pokolenie Y w organizacji procesowej

Artykuł merytoryczny Wojciecha Matłosza o specyfice organizacji nastawionej na proces i pokoleniu...

[więcej]
10.05.2016

Tajemnice firmowe

Artykuł merytoryczny Moniki Wieczorek - Radcy Prawnego, Trenera Grupy ODiTK o ochronie informacji...

[więcej]
06.05.2016

Webinarium Grupy ODiTK: TRIZ - dla działów HR i Dyrektorów obszarów technicznych

17 maja 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone metodologii TRIZ. Spotkanie...

[więcej]
19.04.2016

Obowiązki pracodawcy związane z rozwojem pracownika

Artykuł o tematyce prawnej Grzegorza Ilnickiego.

[więcej]
11.04.2016

Katalog działań rozwojowych dla pracowników

Artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego o działaniach rozwojowych dla pracowników.

[więcej]
07.04.2016

Grupa ODiTK Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA Polska

Szkolenia Grupy ODiTK z zakresu zarządzania projektami zostały docenione za wysoki poziom...

[więcej]
23.03.2016

Webinarium Grupy ODiTK: Rozwój dobrze zaplanowany

6 kwietnia 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium, w trakcie którego wyjaśnimy jak budować...

[więcej]
18.03.2016

Praca w Grupie ODiTK

Chcesz zostać częścią naszego zespołu? Poszukujemy Ekspertów z obszaru partnerstwa...

[więcej]
15.03.2016

Zwinne działanie dobrego lidera

Artykuł Marty Borkowskiej-Bierć dotyczący roli lidera w zespole i organizacji. O nowym produkcie...

[więcej]
09.03.2016

Informacja o wyborze

Informujemy, że postępowanie na wybór trenerów i doradców z zakresu Prawa Zamówień Publicznych do...

[więcej]
08.03.2016

Aktywne słuchanie - czyli jak słuchać "głośniej"

Artykuł merytoryczny Iwony Skiby o technikach efektywnego słuchania.

[więcej]
02.03.2016

Co warto wiedzieć o Personal Brandingu

Artykuł Doroty Kabat - Konsultanta Grupy ODiTK o budowaniu marki własnej.

[więcej]
18.02.2016

Webinarium Grupy ODiTK: Rozmowa oceniająca kompetencje

1 marca 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na Webinarium Grupy ODiTK zatytułowane: "Rozmowa...

[więcej]
16.02.2016

Jak przygotować dobry plan realizujący cele

Artykuł Przemysława Dybka o tym, jak powinno się planować realizację celów, nie tylko rocznych.

[więcej]
12.02.2016

Zapytanie Ofertowe

I. Zamawiający Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku...

[więcej]
12.02.2016

Zmiany w egzaminie PMP®

Programy szkoleń Grupy ODiTK dostosowane do aktualnych wymogów egzaminacyjnych PMP®.

[więcej]
09.02.2016

TRIZ - rozwiązywanie problemów nie tylko technicznych

Artykuł Przemysława Liska dotyczący skuteczności metody TRIZ w poszukiwaniu rozwiązania...

[więcej]
01.02.2016

Rozmowa oceniająca - okresowa czy rozwojowa?

Artykuł merytoryczny Jolanty Blaszkowskiej-Bastian o przygotowaniu do rozmowy oceniającej.

[więcej]
26.01.2016

Webinarium Grupy ODiTK: Ocena pracownika

3 lutego 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w webinarium: Ocena pracownika – narzędzie...

[więcej]
26.01.2016

TRIZ - projektowanie zadowolenia klienta

Artykuł Konrada Klepackiego dotyczący rozwoju myślenia innowacyjnego.

[więcej]
19.01.2016

Budowanie marki własnej czyli Personal Branding

Tekst jest kontynuacją tematu brandingu w procesie rekrutacji.

[więcej]
12.01.2016

Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding

Artykuł Sabiny Węsierskiej o wpływie wizerunku pracodawcy na proces rekrutacji.

[więcej]
07.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku...

[więcej]
04.01.2016

35 lat Grupy ODiTK

Dziękujemy za ten wspólny czas. To już 35 lat jak wspieramy rozwój i wzrost kompetencji ludzi i...

[więcej]
15.12.2015

Firmowe spotkania świąteczne - przyjemność czy obowiązek?

Artykuł Doroty Jakubowskiej-Kurzec o kulturze organizacyjnej w okresie spotkań świątecznych.

[więcej]
08.12.2015

Zmiana organizacyjna z Procesem Nawigacyjnym N.E.W.S.®

Artykuł Danuty Dunajskiej o zmianie organizacyjnej jak rozpakowywaniu kartonów po przeprowadzce.

[więcej]
01.12.2015

Budowanie zaufania w projekcie

Artykuł Moniki Szczerbińskiej-Inglot będący zapisem wniosków ze spotkania podczas Strategicznego...

[więcej]
17.11.2015

Co było pierwsze - jajko czy kura?

Artykuł Bartosza Skierkowskiego o związkach kultury organizacyjnej z przywództwem.

[więcej]
02.11.2015

Wiele twarzy oszczędności

Plany Działu Zakupów czy Logistyki to zawsze poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla relacji...

[więcej]
27.10.2015

Zarządzanie czasem - artykuł merytoryczny Michała Grzesika, Trenera Grupy ODiTK

Rzecz o odwlekaniu, priorytetach, ważności, kolorach i ... żabie.

[więcej]
19.10.2015

Pigułka antymobbingowa

Artykuł merytoryczny Kariny Wiszniewskiej - Wąsik dotyczący polityki antymobbingowej i...

[więcej]
16.10.2015

Webinarium Grupy ODiTK: Relacje z interesariuszami - ważny czynnik powodzenia projektu

29 października 2015 o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line, w trakcie którego...

[więcej]
06.10.2015

Feedback - początek zmiany

Artykuł merytoryczny Joli Blaszkowiskiej-Bastian o rozwoju własnym i sile feedbacku.

[więcej]
29.09.2015

Mobbing - doswiadczenia pracy konsultanta

Artykuł Agnieszki Zielonki o zjawisku mobbingu w organizacjach.

[więcej]
21.09.2015

Cele organizacji widziane w szerszej perspektywie

Artykuł Aviada Goz, twórcy metody i procesów nawigacyjnych N.E.W.S. o postrzeganiu celów...

[więcej]
17.09.2015

Dołącz do zespołu Grupy ODiTK

Specjaliści ds. Relacji z Klientem poszukiwani.

[więcej]
15.09.2015

Funkcjonalność Kalendarza Zadań - popularnego narzędzia w zarządzaniu projektami

Artykuł Wojciecha Matłosza o nietypowym zastosowaniu narzędzia zarządzania projektami - Kalendarza...

[więcej]
08.09.2015

Dobre relacje w projekcie - 6 złotych rad

Artykuł Michała Hałasa o sposobach na "trudne projekty", które wzmacniają relacje międzyludzkie w...

[więcej]
03.09.2015

Webinarium Grupy ODiTK: Model kompetencji - skuteczne wdrożenie

24 września 2015 o godzinie 11:00 przedstawimy praktyczne wytyczne wspierające wdrożenie modelu...

[więcej]
01.09.2015

Uprzywilejowanie pracownika. Co o tym mówi kodeks pracy?

Artykuł prawny Grzegorza Ilnickiego dotyczący zasady uprzywilejowania pracownika.

[więcej]
18.08.2015

Jak przygotować się do wdrożenia dress code w firmie

Kontynuacja tematu dress code, tym razem przygotowanie do wdrożenia autorstwa Doroty Kabat -...

[więcej]
11.08.2015

Kultura organizacyjna a przeciwdziałanie mobbingowi

Artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego dotyczący profilaktyki antymobbingowej.

[więcej]
28.07.2015

O sztuce dobrego wypoczynku

Artykuł merytoryczny Jolanty Blaszkowskiej-Bastian o odpoczynku, wolności i czasie jaki mamy tylko...

[więcej]
26.06.2015

Letnie kursy Project Management

W okresie lipiec-wrzesień 2015 zapraszamy do udziału w akredytowanych, intensywnych szkoleniach...

[więcej]
23.06.2015

Jak gruntownie podejść do zmian - audyt organizacyjny

Artykuł merytoryczny Sabiny Węsierskiej, w którym mowa jest o audycie organizacyjnym.

[więcej]
16.06.2015

Zasady biznesowe dress code

Rozmowa Doroty Kabat - Trenera Grupy ODiTK z Samantą Fałkowską - ekspertem dress code.

[więcej]
12.06.2015

Webinarium Grupy ODiTK: Dress code w biznesie

17 czerwca 2015 o godzinie 11:00 zapraszamy na spotkanie on-line zatytułowane: "Dress code w...

[więcej]
09.06.2015

Proces zmiany widziany okiem Project Menadżera

Artykuł merytoryczny Konrada Klepackiego o planowaniu i wdrożeniu zmiany w organizacji.

[więcej]
02.06.2015

"Poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK" w Warszawie

16 czerwca 2015 w Warszawie odbędzie się kolejna edycja spotkania dedykowanego dyrektorom...

[więcej]
19.05.2015

Zarządzanie zmianą - jak wykorzystać siłę tego procesu

Artykuł o procesie zmiany autorstwa Agnieszki Zielonki, Konsultanta Grupy ODiTK, Facylitatora...

[więcej]
08.05.2015

Webinarium Grupy ODiTK: TRIZ - efektywna innowacyjność dla inżynierów

20 maja 2015 o godz. 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone metodologii TRIZ - Teorii...

[więcej]
05.05.2015

TRIZ – znajdź proste rozwiązanie problemu

Artykuł merytoryczny Michała Hałasa dotyczący TRIZ. Narzędzia do zwielokrotniania skutecznych,...

[więcej]
28.04.2015

Planowanie rozwoju pracownika

Artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego - Konsultanta Grupy ODiTK o planowaniu działań...

[więcej]
21.04.2015

Insights Discovery - czy warto

artykuł merytoryczny Izabeli Wanatowicz - Trenera Grupy ODiTK, dotyczący typologii komunikacyjnej...

[więcej]
14.04.2015

Alkohol w pracy

Artykuł Grzegorza Ilnickiego, prawnika, Trenera Grupy ODiTK.

[więcej]
02.04.2015

Webinarium Grupy ODiTK - Skuteczne planowanie rozwoju osobistego i zawodowego

23 kwietnia 2015r. o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie skierowane do osób, które są...

[więcej]
31.03.2015

O rozwoju osobistym - artykuł merytoryczny Joanny Tomickiej, Trenera Grupy ODiTK, Facylitatora licencji N.E.W.S.

Co zrobić gdy "utkniemy" w karierze lub zupełnie nie czujemy sensu wykonywanej pracy?

[więcej]
24.03.2015

Przełom w walce z mobbingiem

Artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego o mobbingu, molestowaniu, komisjach antymobbingowych i...

[więcej]
17.03.2015

Wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle

Artykuł merytoryczny Danuty Dunajskiej - Prezesa ODiTK Consulting Grupy ODiTK o rozwoju kompetencji...

[więcej]
10.03.2015

„Kocha, lubi, szanuje…” – strategia sprzedaży

Artykuł merytoryczny Przemysława Dybka, konsultanta Grupy ODiTK. Dziś zapraszamy do zgłębienia...

[więcej]
03.03.2015

Wskaźniki w zarządzaniu sprzedażą, czyli który guzik nacisnąć, by uzyskać oczekiwany efekt

Artykuł merytoryczny Łukasza Siemborskiego, Konsultanta Grupy ODiTK dotyczący zarządzania sprzedażą.

[więcej]
24.02.2015

Umowa o zakazie konkurencji - historia Michała

Artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego - Trenera Grupy ODiTK o klauzuli zakazu konkurencji wobec...

[więcej]
17.02.2015

Zarządzanie kompetencjami - kilka kluczowych pytań

Artykuł merytoryczny Pawła Błaszkiewicza, Trenera Grupy ODiTK - to kilka praktycznych pytań i...

[więcej]
10.02.2015

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Częstą przeszkodą w rozwiązaniu problemu jest inercja w myśleniu. Na czym polega to zjawisko? Jak...

[więcej]
03.02.2015

Program dla talentów – jak uniknąć nieporozumień, artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego Konsultanta Grupy ODiTK

Artykuł ten rozpoczyna cykl dotyczący rozwoju talentów w firmie. Pierwszy z nich jest o programach...

[więcej]
26.01.2015

Utrata zaufania i zwolnienie pracownika, artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego

Prawo reguluje szereg możliwości zwolnienia pracownika. Jedną z nich jest zwolnienie z tytułu...

[więcej]
12.01.2015

Za nami kolejna edycja „Porannej porcji wiedzy z Grupą ODiTK”

Tematem naszego grudniowego spotkania była idea przywództwa wszechstronnego. Do rozmowy o...

[więcej]
30.12.2014

Nowe technologie w działaniach HR - lessons learned

Artykuł o doświadczeniach z wprowadzania nowych technologii w działaniach komórek HR zebrane przez...

[więcej]
16.12.2014

Zadaniowy czas pracy - artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego

W wielu branżach zatrudnia się pracowników w zadaniowym czasie pracy. Elastyczność czasowa, która w...

[więcej]
09.12.2014

Nie żałuj przypraw liderze

Artykuł merytoryczny Iwony Skiby, Dyrektora Obszaru Psychologii Biznesu Grupy ODiTK.

[więcej]
27.11.2014

„Poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK”

Spotkanie odbędzie się 05 grudnia 2014 r. w Sopocie o godzinie 9.00 i jest poświęcone praktycznemu...

[więcej]
24.11.2014

Przywództwo wszechstronne - czy potrafisz grać prawą i lewą ręką?

Oto artykuł merytoryczny autorstwa Jolanty Blaszkowskiej-Bastian traktujący o stylach przywództwa.

[więcej]
18.11.2014

Likwidacja miejsca pracy - artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego

Reorganizacja, redukcja, likwidacja miejsca pracy to tematy niełatwe pod względem prawnym.

[więcej]
28.10.2014

Wypalenie zawodowe - artykuł merytoryczny Doroty Jakubowskiej Kurzec

Lubisz swoją pracę czy może dosięga Cię syndrom wypalenia zawodowego? Czy wszyscy jesteśmy...

[więcej]
24.10.2014

Webinarium Grupy ODiTK - Molestowanie w pracy. Istota problemu i zagadnienia prawne

Spotkanie odbędzie się 30 października 2014 o godzinie 11:00, a poprowadzi je prawnik, trener Grupy...

[więcej]
21.10.2014

Na Zachodzie bez zmian - planowanie w procesie nawigacyjnym N.E.W.S.

Artykuł merytoryczny Danuty Dunajskiej, Prezes Zarządu ODiTK Consulting

[więcej]
14.10.2014

W samo Południe - bariery realizacji celów w modelu N.E.W.S.

Artykuł merytoryczny Michała Grzesika o trudnościach jakie mogą pojawiać się w firmie związanymi z...

[więcej]
07.10.2014

Podróż na Wschód – wartości organizacyjne w procesie nawigacyjnym N.E.W.S.

Artykuł merytoryczny Doroty Kabat i Marty Borkowskiej-Bierć o wartościach w procesie N.E.W.S.

[więcej]
30.09.2014

Rozmowy o Północy – kierunek strategiczny w procesie nawigacyjnym N.E.W.S.

Artykuł merytoryczny Joanny Tomickiej. Zapraszamy na cykl rozmów o biznesowych kierunkach świata...

[więcej]
26.09.2014

Webinarium Grupy ODiTK - Mobbing. Istota zjawiska i przeciwdziałanie

02.10.2014 o godzinie 11.00 zapraszamy na prawne spotkanie z prawnikiem, ekspertem prawa pracy,...

[więcej]
25.09.2014

Grupa ODiTK jedną z najbardziej cenionych przez HRowców firm szkoleniowych w Polsce

Według rankingu opublikowanego na łamach pulshr.pl Grupa ODiTK (Ośrodek Doradztwa i Treningu...

[więcej]