13/04/2015

Alkohol w pracy

Spożywanie alkoholu w pracy jest szczególnym naruszeniem obowiązków pracowniczych. Niewątpliwie pokazuje ono lekceważące nastawienie pracowników do pracy i w jaskrawy sposób dowodzi ignorowania obowiązków pracowniczych.

Ma także jeszcze jeden wymiar. Jest groźne dla życia i zdrowia. Nie tylko samego pracownika, ale także innych osób przebywających w jego otoczeniu i od niego zależnych. Nietrudno jest sobie wyobrazić, jakie skutki może mieć wykonywanie pracy na dźwigu, za kierownicą czy w szpitalu przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu.

Narzędzi dyscyplinujących pracowników w tym zakresie ma pracodawca kilka. Zaczynając od kar porządkowych, na zwolnieniu kończąc. Zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu pracy za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może stosować obok upomnienia i nagany także karę pieniężną. W praktyce trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić pracodawcę, który ograniczyłby się do upomnienia pracownika w sytuacji spożywania alkoholu w pracy i zamknął na tym sprawę. Na pierwszy plan wysuwa się zatem ocena, czy i jak można rozwiązać stosunek pracy w takiej sytuacji.

Nie ma właściwie wątpliwości, że stawienie się pracownika w pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w pracy pozwalają pracodawcy na wypowiedzenie umowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1976 r. (sygn. akt I PRN 59/76), wypowiedzenie umowy o pracę należy uznać za skuteczne, jeżeli jest podyktowane obiektywnie uzasadnionym dążeniem pracodawcy do zapewnienia lepszej realizacji stojących przed nim zadań. Nie ma tutaj wątpliwości, że zapewnienie takiego składu osobowego załogi, w którym w procesie wykonywania pracy nie będzie dochodziło do naruszenia porządku z powodu spożywania alkoholu, będzie uzasadniało wypowiedzenie.

Problem pojawi się w sytuacji, w której pracodawca będzie chciał sięgnąć po najdalej idącą formę ukarania pracownika, tj. po zwolnienie dyscyplinarne. Ta potoczna nazwa rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika wymaga jednak spełnienia kilku warunków, aby była możliwa do wykorzystania. Po pierwsze obowiązek, który zostanie naruszony przez pracownika, musi być jego obowiązkiem podstawowym. W praktyce nie każdy takim będzie, a przepisy prawa pracy tylko w jednym miejscu posługują się dokładnie tym pojęciem. Chodzi o art. 211 Kodeksu pracy, który wskazuje, że podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W naszym przypadku spożywanie alkoholu w pracy lub stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości narusza zasady bhp, a więc i podstawowy obowiązek pracownika. Druga przesłanka, która pozwala na dyscyplinarne zwolnienie pracownika, to ciężki charakter naruszenia obowiązku. Wydaje się, że połączenie alkoholu z wykonywaniem pracy co do zasady może być traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ze względu na ujawnienie w tym przypadku lekkomyślności lub rażącego niedbalstwa pracownika wobec przepisów bhp i wprowadzenia ryzyka, które wiąże się z ich naruszeniem.

Pozostaje jednak trzecia przesłanka, tj. wina pracownika w naruszeniu obowiązków. I w tym momencie zaczyna się problem. Inaczej bowiem trzeba traktować osoby, które uznały na przykład, że ciepły dzień w lecie pozwala im na gaszenie pragnienia zimnym piwem, a inaczej pracownika, który cierpi na chorobę alkoholową a jego zachowanie podyktowane jest wprost nałogiem i brakiem zdolności do powstrzymywania się od sięgnięcia po alkohol. W pierwszym przypadku mamy bowiem do czynienia ze świadomą decyzją naruszenia obowiązków pracowniczych i ich lekceważeniem. W drugim pojawia się coś, co Sąd Najwyższy nazywa psychozą alkoholową. Jakie z tego płyną wnioski? Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 10 października 2000 r., sygn. I PKN 76/00), stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

Mamy więc taką oto sytuację, w której inaczej należałoby traktować pracownika, który wpadł na pomysł umilenia sobie czasu pracy alkoholem albo lekceważąco podszedł do skutków jego spożywania przed pracą, a inaczej osobę, która dotknięta jest chorobą alkoholową. Czy oznacza to, że alkoholika nie wolno zwolnić? Taki wniosek byłby zbyt daleko idący. Rozstanie w takiej sytuacji będzie w pełni dopuszczalne, ale za wypowiedzeniem. Należy pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne niesie ze sobą pewną formę represyjności wobec pracownika, która polega na tym, że traci on zatrudnienie z dnia na dzień, nie ma mowy o pracy w okresie wypowiedzenia i pojawia się problem w relacjach z nowym pracodawcą w postaci świadectwa pracy z adnotacją, że zwolnienie następuje w oparciu o art. 52 Kodeksu pracy.

Sąd Najwyższy doszedł do przeświadczenia, że osobie chorej nie można przypisać winy w naruszeniu przez nią obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 Kodeksu pracy. Oznacza to jednak, że osobie takiej można wypowiedzieć umowę o pracę. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2012 r. (sygn. akt II PK 116/12), rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 KP jako nadzwyczajny środek rozwiązania stosunku pracy powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Natomiast w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1996 roku (I PRN 69/96, OSNP 1997/10/163), zasadność wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być oceniana w płaszczyźnie stwierdzenia, że jest to zwykły sposób rozwiązania stosunku pracy. Właśnie to stwierdzenie, że wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę, zasługuje na szczególne podkreślenie. Od wielu lat obserwuje się ewolucję orzecznictwa sądów pracy w tę stronę, która poszerza możliwość zwolnień pracowników za wypowiedzeniem pod warunkiem, że zarzucane im działanie lub zachowanie jest prawdziwe.

 

Grzegorz Ilnicki - Trener Grupy ODiTK

 

 

Autor artykułu
GRZEGORZ ILNICKI
9/07/2021

Trening silnej woli latem (i nie tylko) – to możliwe!

Siła woli to pojęcie, o którym słyszy się stosunkowo często. Zazdrościmy jej tym, którzy ją mają....

21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co...

7/06/2021

Eksperymentowanie - Agile Mindset od kuchni

Zarządzanie w środowisku, w którym nie zachodziły częste zmiany, było relatywnie łatwe. Gdy jest...

24/05/2021

Jaka piękna katastrofa – lekcje płynące z Misji Apollo 13

Wszyscy wiemy, że warto uczyć się na sukcesach. A ja, tak jak bohater filmu Ridleya Scotta „Dobry...

10/05/2021

Nowe potrzeby to nowe benefity – jak zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne

Nowe potrzeby pracowników wymagają świeżego spojrzenia na benefity.

27/04/2021

Agile Mindset – hit czy kit?

Agile, agility, agile mindset, zwinność, agile leadership - to hasła, które od miesięcy są na...

19/04/2021

Na „covidową rzeczywistość” odpowiedz realizmem

Czy wiesz, że większość ludzi poświęca ponad 80% swojego życia na rozpamiętywanie tego, co było lub...

15/03/2021

Leadership w nowej normalności

O transformacji przywództwa mówiono od przynajmniej 10 lat. Jednak to ostatni rok pokazał prawdziwe...

18/01/2021

Zarządzanie konfliktem – ważny element dobrego przywództwa

Burza i pioruny, a potem ciche dni – znasz to? A może jednak od początku cisza, ale atmosfera w...

10/12/2020

Od czego zacząć, gdy spada sprzedaż?

Spadek sprzedaży stawia zarządzających firmą przed dylematem, jak najlepiej na zmiennym rynku...

27/11/2020

Czy sprzedawać wszystkim klientom?

Kiedy spadają przychody, rodzi się pokusa, by sprzedawać wszystkim klientom, którzy się pojawią....

18/11/2020

Zwinność jest wtedy, gdy piłka jest w grze – krótki przewodnik po AGILITY

W sporcie zwinność jest bezcenna. Szybkie podania, przejęcia, zmiany, przepływ energii między...

22/10/2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży? To zależy, co i jak ma sprzedawać

Firma chce się rozwijać, walczyć o rynek, w „covidowych” warunkach dodatkowo poszerzyła lub...

30/09/2020

Oczywiste problemy biznesowe i nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Wiele firm staje przed wyzwaniem dalszego projektowania swojego wzrostu w wyjątkowo zmiennym...

29/09/2020

Wirtualne przywództwo, czyli lider w digitalnym świecie

Przywództwo to świadomy wybór, sama charyzma nie wystarczy, by być dobrym liderem.

28/09/2020

Strategia w czasach pandemii

Często kryzys, obok zagrożenia, stwarza nowe okazje. Aby je dostrzec, trzeba być elastycznym....

4/09/2020

Tarcza 4.0. i kolejne zmiany w prawie pracy

Kolejna tarcza antykryzysowa wprowadziła sporo ważnych zmian w prawie pracy.

22/08/2020

Kontrolujesz własne decyzje? O pułapkach, które funduje nam mózg

Mózg wpada w wiele różnych pułapek, z których nie zdajemy sobie sprawy. A one mają wpływ na...

4/08/2020

BIM Koordynator – pierwsza linia obrony

2020 będziemy pamiętać jako rok Covid-19. Ale zapamiętamy go również jako rok gwałtownej rewolucji...

30/07/2020

Inne podejście do sukcesji

Wiadomo, że słowo 'sukces' kojarzy się pozytywnie. A co się stanie, kiedy dodamy do niego dwie...

29/06/2020

Are you ready to go online? Jak przygotować handlowców do transformacji sprzedaży

O transformacji sprzedaży do online mówiono od kilku dobrych lat, ale była to raczej aspiracja,...

15/06/2020

Projekt ekstremalny od środka – the good, the bad and the ugly

Niezwykłe czasy rodzą niezwykłe historie. Przedstawiam anatomię z projektu, który okazał się być...

1/06/2020

Jak motywować w nieprzewidywalnych czasach

Menadżerowie wciąż poszukują skutecznych sposobów motywowania swoich pracowników. A jeśli w tzw....

27/04/2020

O co tyle krzyku z odpornością psychiczną?

Wyobraź sobie, że jesteś wysoko w górach. Pogoda może zmienić się w każdej chwili. Czasem świeci...

6/04/2020

Ty kontra stres – o mądrej rozgrywce i przygotowaniu na nowe

Pamiętam, jak w 2008 roku pisałem artykuły o zarządzaniu stresem w obliczu kryzysu ekonomicznego,...

30/03/2020

Rozwój w czasach zarazy

Rozwój znajduje się w ćwiartce matrycy Eisenhowera: WAŻNE/NIEPILNE – tak pokazują moje...

23/03/2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje

O różnicach pomiędzy byciem menadżerem a liderem powiedziano już bardzo dużo. Aktualna sytuacja to...

13/03/2020

Jak oswoić niepewność – redukuj swój lęk

Kto z nas lubi się bać? Nie chcemy lęku. Unikamy go na różne sposoby (mniej i bardziej zdrowe)....

13/03/2020

Praca zdalna – kluczowe kwestie prawne

W związku z przyspieszonym transferem do pracy zdalnej, stykamy się z pytaniami ze strony działów...

3/03/2020

Jak cię widzą, tak ci płacą – o znaczeniu ubioru w biznesie

Mówi się, że nie powinniśmy oceniać książki po okładce. A i tak często to robimy - wydajemy opinię...

24/02/2020

Zwinność wodospadu, czyli agile mindset

Turkusowe zarządzanie, samoorganizujące się zespoły, zwinność organizacji. Znamy to, prawda? Te i...

29/01/2020

Project management z perspektywy czasu – jak było i jak będzie

Kiedy poprosiliśmy ministra gospodarki o honorowy patronat nad konferencją Project Management,...

16/12/2019

Samoorganizujący się zespół? Tak, ale po sFRISowaniu

Typowa sytuacja: dołączyłeś do projektu Agile i wiesz, że macie stać się zespołem...

4/12/2019

Goodness is good for business – kilka słów o programach wellbeing

Weekend trwa jeszcze w najlepsze, a Ty myślisz tylko o tym, że następnego dnia musisz iść do pracy....

15/11/2019

Rozwój po nowemu – WOW w procesach rozwojowych

Zmiana pokoleniowa w firmach, wszechobecna technologia i rzeczywistość VUCA kształtują nowe...

28/10/2019

Taki mamy klimat – globalne ocieplenie a przyszłość zarządzania projektami

Nie lubimy zmian. Byłoby świetnie, gdyby sprawy mogły podążać ustalonymi od dekad ścieżkami, gdzie...

8/10/2019

Uważny, obecny i skuteczny, czyli mindfulness lidera

Nie masz chwili wytchnienia. Nadmiar obowiązków, presja, pośpiech, konflikty, zmiany, oczekiwania,...

17/09/2019

Digitalne docenianie – spróbuj, co ci szkodzi

Słowa mają siłę. Szczególnie te, które wyrażają docenienie. Ale jak ich używać, gdy zwykłe...

26/08/2019

Wdrożenie BIM to droga do sukcesu - o ile nie idziesz na skróty

W branży budowlanej, jednej z branż sektora bądź co bądź usługowego, sukces opisany jest w bardzo...

6/08/2019

Program rozwojowy od kuchni – doprawiony 70:20:10

Zainspirowała mnie ostatnio międzynarodowa firma dostarczająca produkty żywnościowe bezpośrednio do...