MIKOŁAJ FRANAS

Klienci cenią go za analityczne podejście do rozwiązywania problemów i życzliwość wobec uczestników szkoleń.

Radca prawny w Aval-Consul Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów. W   latach   2007-2012   pracownik   naukowo - dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Trener i konsultant w Grupie ODiTK od 2009 r. W roku 2009 gościnny wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy), prowadził również zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa rodzinnego i spółek handlowych.

Prezes zarządu, prokurent i pełnomocnik  w spółkach handlowych, w tym z branży handlu międzynarodowego, budowlanej i obrotu nieruchomościami w Polsce i Niemczech.

 Mikołaj Franas specjalizuje się w prawie pracy, prawie handlowym i prawie cywilnym, z uwzględnieniem perspektywy dużych organizmów gospodarczych. Brał udział w sporządzaniu audytów due diligence. Posiada duże doświadczenie trenerskie, procesowe i negocjacyjne w sprawach związanych z prawami pracowniczymi i ubezpieczeniami społecznymi. 

Brał udział w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających (przygotowanie, ocena dokumentacji przetargowej), jak również po stronie wykonawców. Reprezentował klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ma bogate doświadczenie w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Brał udział w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych.

Doradzał związkom zawodowym w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy oraz pracodawcom przy konstruowaniu regulaminów pracy I regulaminów wynagradzania.

Występuje jako pełnomocnik w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, jak i prawa pracy, w tym także sprawach dotyczących konfliktów w miejscu pracy, zwolnień i roszczeń pracowniczych związanych z dobrami osobistymi, jak również reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami.

Członek Komisji Wyjaśniającej do spraw mobbingu, dyskryminacji oraz innych zachowań niepożądanych w miejscu pracy.

Począwszy   od   2009   r.   zasiada   we   władzach   Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego; początkowo jako członek zarządu,   a   obecnie   jego   prezes.

Specjalizacja: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, Prawo handlowe, prawo zobowiązań (kontraktowe), prawa konsumenckie, Prawo podatkowe, Prawo Zamówień Publicznych, Ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych.