GRZEGORZ BASARAB

Klienci cenią go za to, że wiedzę teoretyczną łączy z bogatym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć społecznych.

Pracuje jako trener antydyskryminacyjny, umiejętności projektowych, animator, autor i realizator projektów społecznych.

Od 2009 roku aktywny trener (ok. 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów) i autor programów szkoleniowych. Absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończył m.in. cykl treningowy przygotowujący do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych Stowarzyszenia Kobiet Konsola i Fundacji Autonomia, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia STOP oraz Szkołę Trenerów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych Sieci SPLOT.

Od 2006 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi realizując inicjatywy na rzecz włączenia społecznego w obszarze rynku pracy oraz propagowania zasad niedyskryminacji w życiu społecznym.

Przeprowadził szkolenia w wymiarze kilkuset godzin z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Specjalizacja: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji