21/06/2021

Inspiracja i pragmatyzm – program rozwojowy dla menadżerów w modelu 70:20:10 (case study)

Najbardziej lubię się uczyć na przykładach. Jest w nich dużo inspiracji, ale i lekcji o tym, co realnie się sprawdza. Dziś podzielę się z Tobą historią programu rozwojowego w modelu 70:20:10 dla menadżerów korporacji w branży FMCG.

Ta autentyczna historia z "z krwi i kości" nauczyła mnie, że małżeństwo Inspiracji i Pragmatyzmu potrafi żyć długo i szczęśliwie.

Wspomniana wcześniej korporacja z branży FMCG potrzebowała rozwinąć konkretne kompetencje menadżerskie i biznesowe swojej doświadczonej kadry zarządzającej. Klarowny był biznesowy cel - miał nim być spadek rotacji na poziomie pracowników raportujących do kadry zarządzającej.

Cel postawiony przed departamentem HR był niełatwy, zważając na to, że uczestnicy programu posiadali już znaczącą wiedzę i umiejętności liderskie, sprawdzone w biznesowym "boju". Dodatkowo złożoność organizacji, dla której realizowaliśmy projekt, komplikowała znacząco sprawę, ponieważ w momencie startu projektu firma nie posiadała jednorodnego profilu Managera, dla którego można byłoby zaprojektować program. Zakres zadań poszczególnych Managerów, charakter ich roli oraz wielkość zespołu są nieporównywalne w przypadku Managera Produkcji, Sprzedaży czy Działów wspólnych. Do tego staż i historia rozwojowa każdego z nich jest inna.

Po drugiej stronie, jak w każdym programie, organizacyjne i budżetowe możliwości definiowały zespołowi HR jasne ramy działania. Jednym z ograniczeń była, przykładowo, niemożność przekroczenia 5 dni przeznaczonych na działania rozwojowe dla jednej osoby w ciągu roku.

Od czego i jak ma zatem zacząć zespół HR? I co ważne, jak skutecznie połączyć zapewnienie uczestnikom silnej inspiracji do rozwoju z pragmatycznym podejściem do zarządzania programem w modelu 70:20:10?

Przypomnę, że model 70:20:10 definiuje sposób, w jaki się uczymy i nabywamy nowe kompetencje. Okazuje się, że do rozwoju kompetencji tylko w 10% potrzebujemy formalnej edukacji (np. szkolenia), w 20% rozwijamy się, ucząc się od innych osób, a w największym stopniu, bo aż w 70%, uczymy się przez praktykę, czyli niezbędne są nam rozwojowe doświadczenia (więcej w tym artykule).

Zaprojektuj to w perspektywie 360

Wierzę mocno w projektowanie programów rozwojowych. Od lat obserwuję, że spontaniczność i przypadkowość przy ich realizacji się nie sprawdza. Doświadczenie pokazuje mi, że czas poświęcony na dodefiniowanie fundamentów programu zwraca się w trakcie jego realizacji w postaci dużo mniejszej liczby wprowadzanych zmian czy też znacząco wyższej satysfakcji uczestników i odbiorców programu - ich przełożonych. A co najważniejsze - sam program przynosi założone efekty.

Zespół HR w omawianej organizacji myślał podobnie. Wiedzieliśmy, że im lepiej zdefiniujemy to, kim jest nasza grupa docelowa, tym lepiej trafimy w sedno jej potrzeb rozwojowych i tym łatwiej będzie nam zainspirować menadżerów do rozwoju. No właśnie, ale jak stwierdzić, kim jest nasz uczestnik? Szczególnie w sytuacji tak dużego zróżnicowania kadry zarządzającej. Nie wspominając już o liczbie osób, które w międzynarodowej organizacji pełnią tę rolę.

Podczas definiowania założeń przyjęliśmy perspektywę 360 stopni. Najpierw uzgodniliśmy "ramę" dla programu z wyższą kadrą zarządzającą - potwierdziliśmy cele, role i kluczowe kierunki rozwoju. Tutaj także zapadła decyzja, że bez patronatu wyższej kadry ten program nie będzie w pełni efektywny. Od razu ustaliliśmy, na czym konkretnie ten patronat będzie polegać i jak będziemy go operacyjnie zapewniać.

W drugim kroku poznaliśmy perspektywę Managerów - naszego Uczestnika. Przeprowadziliśmy focus grupy z potencjalnymi Uczestnikami w możliwie zróżnicowanych składach osób. Ustalaliśmy, jaka jest ich perspektywa własnych potrzeb rozwojowych i apetyt na rozwój. Chcieliśmy uniknąć formułowania zbyt dużej ilości potrzeb i oczekiwań, więc w czasie focusów skupialiśmy się na założeniach dla programu, zdefiniowanych wcześniej przez wyższą kadrę zarządzającą. W efekcie uzyskaliśmy przytłaczająco dużo różnorodnych danych, które mogły przyprawić o zawrót głowy. Byliśmy świadomi, że nie da się zaspokoić wszystkich apetytów w jednym programie, dlatego podczas analizy uzyskanych danych poszukaliśmy porządkujących, wspólnych kategorii potrzeb rozwojowych. Opracowaliśmy wstępne hipotezy i byliśmy gotowi iść dalej.

W kolejnym, strategicznym kroku spotkaliśmy się z zespołem HR i poznaliśmy jego perspektywę na uzyskane wyniki. Wspólnie zdefiniowaliśmy, z jakimi wyzwaniami biznesowymi mierzą się różne grupy doświadczonych menadżerów, co ich różni, jakie kompetencje będą w związku z tym potrzebne każdej z grup w nadchodzących 2 latach oraz co sprawi, że nasi menadżerowie będą chcieli wziąć udział w programie.

Integrując całość zebranych danych do wspólnego mianownika, chcieliśmy uniknąć efektu potwierdzania prawdziwości własnych, wyjściowych założeń. Doświadczenie pokazuje mi, że aby uzyskać świeżą perspektywę, dobrze jest skorzystać z dobrego narzędzia myślenia "out of the box". Świetnie sprawdziło się nam narzędzie pochodzące z etapu empatyzacji metodologii Design Thinking - Persony. Służą one sportretowaniu Uczestnika/grup Uczestników w taki sposób, by móc zaproponować mu najbardziej adekwatną propozycję wartości. Postawione tam pytania zmuszają do zobaczenia portretu Uczestnika w nowy sposób, który wychodzi poza nasze dotychczasowe rutynowe myślenie.

Tak "ucieleśnieni" Managerowie stali się dla nas wyraźnym drogowskazem do decyzji, które musieliśmy podjąć - na jakich obszarach rozwojowych i działaniach w modelu 70:20:10 potrzebujemy się skoncentrować, a z których - co istotne - zrezygnujemy.

Jakich wyborów dokonaliśmy? Finalna decyzja nie była oczywista, mimo mojego wyjściowego przekonania, że w programach dla kadry menadżerskiej często rozwijamy podobne kompetencje. Patrząc na wyniki diagnozy potrzeb rozwojowych i finalny "ilościowy werdykt" tego etapu, pamiętam, że pomyślałam - to jest naprawdę trafione! Taki też dostaliśmy feedback od wyższej kadry zarządzającej.

W efekcie program skonstruowaliśmy na bazie 4 filarów tematycznych, a jednym z nich okazało się, przykładowo, Zapewnienie ciągłości działania. Nie takie oczywiste prawda? Wybrane 4 filary, w opinii HR, przełożonych oraz samych uczestników zostały uznane za najważniejsze zagadnienia, które pozwolą Managerom zarządzać pracą zespołu w bardziej świadomy, dojrzały i strategiczny sposób. Każdy z filarów zaprojektowaliśmy zgodnie z zasadami modelu 70:20:10, kładąc świadomie akcent na zapewnienie rozwojowych doświadczeń (70%), które same z siebie nie pojawiają się w programach i wymagają celowego zaplanowania.

Zarządzanie programem wg modelu 70:20:10 - co się sprawdziło

Każdemu zespołowi HR zależy, aby program był łatwo zarządzalny, tj. posiadał jasną, zdefiniowaną kolejność działań rozwojowych zgodną z założeniami modelu 70:20:10 i pozwalał objąć działaniami nawet dużą grupę uczestników bez nadmiernego obciążenia działu HR jego bieżącą obsługą.

Jednocześnie program rozwojowy jest po to, by inspirował uczestników do realnej zmiany zachowań oraz do wdrażania nowych rozwiązań od razu do swojej roli w organizacji, nieprawdaż?

Realizując omawiany program, mogę powiedzieć, że ten pożądany mariaż można osiągnąć. Wróćmy do założeń modelu 70:20:10, by na ich podstawie pokazać, jak ten efekt udało się nam uzyskać:

a. 10% Szkolenia

Inspiracja: Szkolenia osadziliśmy mocno w rzeczywistości biznesowej menadżerów. Materiał do case studies omawianych podczas szkoleń zebraliśmy już w trakcie projektowania programu, bezpośrednio od przyszłych uczestników. Dzięki temu menadżerowie czuli, że szkolenia są "o nas" i że ćwiczą to, z czym się mierzą w codziennych obowiązkach. Przykładowo, rozwijając kompetencje myślenia strategicznego czy zarządzania ciągłością pracy swojego zespołu uczestnicy trenowali nowe rozwiązania w oparciu o swoje kluczowe procesy i priorytety biznesowe.

Jak tym zarządziliśmy: Aby zapewnić uczestnikom wszystkie niezbędne informacje organizacyjne oraz materiały szkoleniowe, zdecydowaliśmy się skorzystać z platformy wspierającej zarządzanie szkoleniami, na której uczestnicy posiadali w jednym miejscu potrzebne im zasoby. Dzięki temu w dużym stopniu zautomatyzowaliśmy proces komunikacji oraz umożliwiliśmy uczestnikom natychmiastowy, samodzielny dostęp do wszelkich potrzebnych informacji.

b. 20% Wymiana dobrych praktyk

Inspiracja: By rzeczywisty transfer doświadczeń uczestników miał miejsce, włączyliśmy do programu warsztat w formule Action Learning. Dzięki niemu uczestnicy z różnych obszarów biznesowych wzajemnie inspirowali się tym, które nowe narzędzia już zaczęli wdrażać i jakie osiągają dzięki nim rezultaty. Efekt uczenia się od innych wzmocniliśmy zapraszając na Warsztat Sponsora z wyższej kadry zarządzającej, który podczas Warsztatu podzielił się własną historią rozwoju menadżerskiego i wyzwaniami, które na tej drodze spotkał. Ten drobny, ale ważny element sprawił, że program stał się bardziej autentyczny i skłonił menadżerów do własnej refleksji na temat "zakrętów rozwojowych", które są nieodłącznym bodźcem do wzrostu zawodowego.

Jak tym zarządziliśmy: By wymiana praktyk mogła być sprawnie facylitowana, zdecydowaliśmy się na dobre przygotowanie uczestników do udziału w Warsztacie. Pre workiem do warsztatu uczyniliśmy zadania wdrożeniowe, które menadżerowie otrzymywali do wykonania po każdym ze szkoleń. W ten sposób uczestnicy w trakcie całego programu zbierali swoje własne case studies z wdrażania nowych narzędzi i na Warsztat wkraczali z gotowym materiałem do omawiania z kolegami z innych unitów biznesowych.

c. 70% Zadania on the job i telecoaching 

Inspiracja: Zależało nam, aby po każdym szkoleniu menadżerowie otrzymywali zadanie do wykonania "on the job" - bo tu jest serce rozwoju przez doświadczenie. Dzięki temu ich rozwój nie kończył się na sali szkoleniowej, ale trwał znacznie dłużej. Zadania on the job inspirowały uczestników do zaaplikowania nowych rozwiązań do pracy swojego zespołu. Często również we współpracy ze swoim przełożonym. Aby wzmocnić poczucie wagi tego elementu zaplanowaliśmy po szkoleniach sesje telecoachingu z trenerami, dzięki którym menadżerowie mogli omówić swój progres i skonsultować pojawiające się pytania.

Jak tym zarządziliśmy: Wiedzieliśmy, że zadania on the job muszą być dobrze opisane, aby prowadziły menadżerów nie tylko do celu, który mają osiągnąć, ale i jasno wskazywały drogę. Każde zadanie zawierało dokładną instrukcję i przygotowane narzędzia, które były niezbędne do jego realizacji. Udział w telecoachingach zaplanowaliśmy z dużym wyprzedzeniem czasowym, aby zagwarantować dostępne miejsce w kalendarzach menadżerów. W ten sposób zapewnienie rozwojowych doświadczeń uczestnikom stało się przejrzystym i zrozumiałym procesem.

Poszukuj feedbacku, ale trafnie z niego korzystaj

Na koniec ostatnia lekcja, której nauczyłam się w tym projekcie. Poszukiwanie feedbacku od uczestników programu oraz ich przełożonych jest nieodłącznym elementem doskonalenia programów rozwojowych. Jednak mądre zarządzanie feedbackiem okazuje się jeszcze ważniejsze i ... trudniejsze.

Często zdarza się tak, szczególnie w sytuacji, w której do programu zapraszamy kilka grup menadżerów, że otrzymujemy bardzo zróżnicowane informacje zwrotne. Niektórzy uczestnicy są bardzo zadowoleni z zaproponowanego im procesu, inni natomiast zwracają uwagę na brakujące elementy. Jedni poszukują wyższego poziomu zaawansowania rozwijanych kompetencji, drudzy chcą upraszczać. Co w takich sytuacjach począć? Tu wracamy do początku naszej historii - czyli dobrego "ucieleśnienia" menadżerów i zdefiniowania ich kluczowych Person. Dzięki nim łatwiej było nam wspólnie z klientem zarządzać nie tylko oczekiwaniami uczestników, ale przede wszystkim zarządzać programem rozwojowym. Nie tracąc z oczu jego celu biznesowego oraz kluczowych rezultatów, które chcemy osiągnąć rozwijając menadżerów - do nowych ról, do nowych warunków rynkowych czy też zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych. W ten sposób każdorazowo feedbackowi uczestników mogliśmy przyjrzeć się przez pryzmat tego, co zbliża nas do postawionego celu i co powinniśmy uwzględnić w programie, a czym powinniśmy zarządzić w inny sposób.

I tak zataczamy koło - od zaprojektowania programu, poprzez jego realizację, po zbieranie feedbacku i tym samym ciągłe, mądre doskonalenie. Opowiedzianą, krótką historię programu rozwojowego dorzucam zatem do zbioru case studies, których każdy z nas poszukuje pracując nad własnymi rozwiązaniami, wyrażając jednocześnie nadzieję, że opowieść ta wzbogaci dyskusję na temat tego, jak możemy projektować programy rozwojowe - z jednoczesnym focusem na ich dopasowanie do potrzeb uczestników, sprawne zarządzanie oraz realizowanie celów biznesowych.

Marcelina Przybysz, Kierownik projektów doradczych

 

Polecane:

 

 

17/09/2021

REKRUTUJEMY: Specjalista ds. zdalnych produktów rozwojowych

Poszukujemy do współpracy Specjalisty ds. zdalnych produktów rozwojowych (Gdańsk/zdalnie).

20/07/2021

TECHNOVATION Forum 2021 już w październiku w Warszawie

Tym razem oprócz wysłuchania ciekawych prelekcji, nasi uczestnicy zwiedzą Global Solution Center...

22/06/2021

Dzielimy się case study - program rozwojowy dla menadżerów

W nowym artykule opowiadamy o programie rozwojowym dla menadżerów w modelu 70:20:10, który...

20/05/2021

Webinarium GRUPY ODITK: Agile Mindset – zwinność, która wygrywa

16 czerwca 2021 zapraszamy na webinarium na temat zwinności - must have obecnej rzeczywistości.

10/05/2021

Wsparcie psychologiczne jako benefit

Rozwiązanie, które pozwala zapewnić pracownikom wsparcie psychologiczne.

28/04/2021

Agile Mindset, czyli co?

Nowy artykuł i kurs online o Agile Mindset dostępne na naszej stronie.

20/04/2021

O radzeniu sobie z „covidową rzeczywistością”

W najnowszym artykule opowiadamy o realizmie jako narzędziu wspierającym funkcjonowanie w czasach...

30/03/2021

Webinarium GRUPY ODITK: Lider w rzeczywistości „new normal” - jak budować leadership online?

27 kwietnia 2021 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone tematowi przywództwa w...

16/03/2021

Leadership w czasach "new normal"

Nowy artykuł o transformacji przywództwa i wyzwaniach liderów w dobie pracy wirtualnej dostępny w...

2/03/2021

Jesteśmy partnerem HR Challenge Poland 2021!

10-11 marca 2021 bierzemy udział w konferencji, podczas której opowiemy, jak budować leadership...

19/01/2021

Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów

W najnowszym artykule przedstawiamy zarządzanie konfliktem jako ważny element dobrego przywództwa.

1/12/2020

Jak zapewnić firmie wzrost w czasach „new normal”?

#ZMIANA #AGILITY #LEADERSHIP – trzy dźwignie wzrostu w turbozmiennej rzeczywistości.

24/11/2020

Krótki przewodnik po AGILITY

W biznesie, tak jak w sporcie, zwinność jest bezcenna. W nowym artykule, posługując się sportowymi...

27/10/2020

Kogo zatrudnić na Dyrektora Sprzedaży?

W najnowszym artykule odpowiadamy na pytanie, kogo zatrudnić na stanowisko Szefa Sprzedaży, gdy...

13/10/2020

Nieoczywiste odpowiedzi w czasach Covid-19

Jak zapewnić firmie wzrost w wyjątkowo zmiennym otoczeniu? Artykuł Agnieszki Węglarz, eksperta...

30/09/2020

W poszukiwaniu nowych wartości dla klienta

Jak dopasować ofertę oraz działania wspierające sprzedaż do zmieniającego się rynku? Zapraszamy do...

7/09/2020

Webinarium: Leadership w wirtualnym świecie - jak dowozić wyniki i rozwijać ludzi

25 września 2020 o godzinie 10:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium na temat praktycznego...

4/09/2020

Advanced Virtual Leadership Academy

7 października 2020 startuje nasza otwarta akademia online: ADVANCED VIRTUAL LEADERSHIP ACADEMY.

3/09/2020

Przywództwo wirtualne

O przywództwie w digitalnym świecie i byciu liderem na czas wyzwań w najnowszym artykule pisze...

31/08/2020

O podejmowaniu decyzji

W nowym artykule omawiamy najczęstsze błędy poznawcze, które mają wpływ na decyzje biznesowe.

30/07/2020

Sukcesja w nieszablonowym ujęciu

Wyjaśniamy, jak płynnie przejść od wywołującej negatywne odczucia sukcesji stanowisk do pozytywnej...

30/06/2020

Transformacja sprzedaży do online - jak przygotować handlowców

Nowy artykuł o tym, jak przygotować handlowców, by efektywnie działali na rynku zmienionym przez...

16/06/2020

Projekty w świecie VUCA

W nowym artykule poruszamy kwestię realizowania projektów w czasach coraz bardziej VUCA.

10/06/2020

Webinarium: Re-Group & Re-Start ™ - jak wyjść z kryzysowego mindsetu?

23 czerwca 2020 o godzinie 16:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium z udziałem gościa specjalnego:...

2/06/2020

Motywowanie w nieprzewidywalnych czasach

W naszej 'Strefie Wiedzy' dostępny jest nowy artykuł o tym, jak menadżerowie mogą wzmacniać...

27/05/2020

Re-Group & Re-Start Navigation™ - by wyjść z kryzysowego mindsetu

Realizujemy licencyjne sesje online, które prowadzą zespoły zarządzające wprost do kluczowych...

28/04/2020

Budowanie odporności psychicznej

W nowym artykule wyjaśniamy, czym w praktyce przejawia się odporność psychiczna. Podpowiadamy też,...

7/04/2020

Nasze szkolenia otwarte w formule online

Zaplanowaliśmy otwarte szkolenia online, które adresują aktualne wyzwania menadżerów i pracowników.

7/04/2020

Ty kontra stres - walcz mądrze i przygotuj się na nowe

W nowym artykule podpowiadamy, jak radzić sobie w obecnym czasie i jak mądrze z niego skorzystać.

31/03/2020

O rozwoju w czasach zarazy

W nowym artykule dzielimy się sprawdzonymi patentami na działania rozwojowe, które w obecnym czasie...

17/03/2020

Zarządzanie pracą zdalną - szkolenie online

Realizujemy szkolenie online, które przygotowuje menadżerów do zarządzania zdalną pracą zespołu.

16/03/2020

Liderze - doładuj pozytywne emocje twojego zespołu

W nowym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki dla menadżerów na ten niełatwy czas.

13/03/2020

Praca zdalna - omawiamy kwestie prawne

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania ze strony działów HR i osób zarządzających.

13/03/2020

Redukowanie niepewności

Choć od lat mówimy o VUCA Times, to dziś czujemy je w nowym wydaniu. Jak się nie dać rosnącej...

4/03/2020

Język ubioru

W najnowszym artykule wyjaśniamy, jak świadome podejście do wyglądu zewnętrznego pomaga realizować...

25/02/2020

Agile mindset

Jak połączyć klasyczne podejście do zarządzania projektami z narzędziami agile? W naszej Strefie...

10/02/2020

TECHNOVATION Forum 2020 już w marcu w Poznaniu

Tym razem uczestnicy naszej konferencji zwiedzą fabrykę IKEA Industry Zbąszynek (największy...

30/01/2020

Project management w Polsce - jak było i jak będzie

W najnowszym artykule Michał Hałas opowiada, jak wyglądało wprowadzenie zarządzania projektami na...

17/12/2019

Samoorganizujące się zespoły a FRIS®

Czego potrzebują zespoły Agile, by działać efektywnie? Nowy artykuł już dostępny w naszej 'Strefie...

6/12/2019

Programy wellbeing w praktyce

Artykuł o tym, jak dbać o wellbeing pracowników i dlaczego warto to robić jest dostępny w naszej...

27/11/2019

Nowoczesne rozwiązania w procesach rozwojowych

Ostatnie lata to okres dominacji czterech trendów: personalizacji rozwoju, tech-mobilności...

28/10/2019

Zmiana klimatu a przyszłość zarządzania projektami

Branża project management musi przygotować się na radykalne zmiany. W naszej Strefie Wiedzy...

17/10/2019

Mindfulness lidera

Uważny i obecny = skuteczny. Nowy artykuł na temat potencjału korzystania z narzędzi mindfulness...

20/09/2019

Digitalne docenianie

Artykuł o tym, jak wspierać budowanie kultury feedbacku poprzez rozwiązania digitalne dostępny w...

17/09/2019

Megadebata o rozwoju kompetencji menadżerskich

Uznani eksperci tematu będą rozmawiać o edukacji menadżerów. Wśród nich jest Iwona Skiba, Dyrektor...

27/08/2019

Z wdrożeniem BIM nie ma drogi na skróty

Proces wdrożenia BIM wymaga kompleksowego podejścia. Nowy artykuł na ten temat jest już dostępny w...

7/08/2019

Przepis na program rozwojowy

W najnowszym artykule dzielimy się sprawdzonym przepisem na zaprojektowanie programu rozwojowego...

30/07/2019

Jak inwestować w personal branding menadżerów?

Artykuł Aleksandry Ślifiskiej, Trenera GRUPY ODITK, o tym, jak inwestować w personal branding kadry...

9/07/2019

Menadżer w zwycięskiej walce ze stresem

Chroniczny stres to jedna z najgroźniejszych chorób, jakie dotykają liderów naszych czasów....

28/05/2019

Marka osobista menadżera

W najnowszym artykule wyjaśniamy, jak zbudować skuteczną strategię personal branding.

15/05/2019

CONTROLLING 360° tematem przewodnim Kongresu Controllerów 2019

Kongres odbędzie się 13-14 czerwca 2019 w Sopocie.

15/05/2019

Kto jest kim w projektach BIM

Jak podejść do wdrażania BIM? Jakich ludzi i z jakimi kompetencjami potrzebujemy? Nowy artykuł na...

14/05/2019

Letnie szkolenia online: Narzędzia zarządzania projektami

W lipcu rusza seria spotkań online na temat narzędzi zarządzania projektami (klasyczne, BIM,...

8/04/2019

Docenianie pracowników

Dlaczego poczucie docenienia jest dla pracowników tak ważne? Zapraszamy do lektury artykułu o roli...

2/04/2019

Design For Assembly (DFA) - metodyka optymalizacji wyrobu

Artykuł Michała Hałasa, Trenera GRUPY ODITK, na temat DFA, czyli inżynierskiego podejścia i zestawu...

4/03/2019

Kiedy proces jest ważniejszy niż cel

Paweł Ziemiański, Trener GRUPY ODITK, w nowym artykule wyjaśnia, dlaczego warto kłaść nacisk na...

18/02/2019

Business acumen a zaangażowanie pracowników

W nowym artykule omawiamy temat business acumen i jej wpływu na zaangażowanie pracowników.

25/01/2019

Budowanie kultury odpowiedzialności

Tworzenie kultury odpowiedzialności nie jest łatwe, ale bez wątpienia jest warte wysiłku. W nowym...

15/01/2019

Storywatching, czyli komunikacja video w działaniach HR

Nowy artykuł już dostępny w naszej Strefie Wiedzy.

17/12/2018

Trendy HR 2018-2019

Jakie trendy rozwojowe można było zauważyć w trakcie mijającego roku i co przyniesie rok 2019?...

12/12/2018

Innowacyjność w polskich organizacjach

Innowacyjność w Polsce ma różne oblicza. Dużo w tym kontekście mówi się o start-upach. A jak...

30/11/2018

TECHNOVATION 2019 - Forum Dyrektorów Technicznych, Produkcji i Rozwoju

6-7 marca 2019, Wrocław - zapraszamy na spotkanie poświęcone innowacyjności.

6/11/2018

Czy relacje są cichym zabójcą sprzedaży?

Łukasz Wieczorek, Trener GRUPY ODITK, odpowiada na to pytanie w najnowszym artykule w naszej...

30/10/2018

Zmiany w wytycznych i egzaminach IPMA

Przemysław Lisek, Trener GRUPY ODITK, wyjaśnia jakie zmiany wprowadza najnowsza wersja „Wytycznych...

19/10/2018

Kongres Controllerów w nowej odsłonie

14-15 listopada 2018, Gdynia - zapraszamy na spotkanie top managerów controllingu i finansów!

18/10/2018

Programy rozwojowe - jak je planować

Z kim i o czym należy rozmawiać, planując program rozwojowy? Zapraszamy do lektury najnowszego...

3/10/2018

Grywalizacyjny fun

Jak kreować fun, który da pracownikom nową energię? Joanna Parchem wyjaśnia w najnowszym artykule w...

13/09/2018

Akademia Menadżera dla MŚP – z dofinansowaniem ze środków UE

Na szkolenia menadżerskie GRUPY ODITK wkrótce będzie można otrzymać nawet 80% dofinansowania.

5/09/2018

Lekcje leadershipu, których udzielił... pies

Artykuł merytoryczny Iwony Skiba, Dyrektor Obszaru Szkoleń Psychologii Biznesu GRUPY ODITK, o tym,...

20/08/2018

Kto decyduje o wdrożeniu strategii organizacji?

Artykuł merytoryczny Agaty Sawickiej, Konsultanta GRUPY ODITK, na temat skutecznego wdrożenia...

6/08/2018

BIM w inwestycjach publicznych - czas na Polskę

Artykuł na temat BIM (Building Information Modeling) w przetargach publicznych na polskim rynku.

24/07/2018

Kultura narodowa a biznes

Artykuł Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej, Trenera GRUPY ODITK, o znaczeniu kultury narodowej w...

10/07/2018

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego, Trenera GRUPY ODITK.

20/06/2018

Programy rozwojowe a model 70:20:10

Nawet drobne działania rozwojowe warto osadzić na modelu 70:20:10. Wówczas już przy niewielkich...

22/05/2018

Etyka sprzedaży w branży ubezpieczeniowej

Artykuł merytoryczny Piotra Staniszkisa, Trenera GRUPY ODITK.

9/05/2018

Nie zaczynaj od ogona - o procesach mentoringowych

Co się dzieje, gdy uruchomienie mentoringu rozpoczyna się wskazaniem mentorów? Zapraszamy do...

24/04/2018

BIM to nie tylko technologia, czyli o roli BIM Managera

Artykuł merytoryczny o kompetencjach BIM Managera, a także o tym, jak się przygotować do pełnienia...

12/04/2018

Webinarium GRUPY ODITK: MAC ma moc – jak skutecznie prowadzić coaching menadżerski

25 kwietnia 2018 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone menadżerskim rozmowom...

10/04/2018

Coaching menadżerski w ujęciu MAC

W najnowszym artykule merytorycznym, opublikowanym w naszej Strefie Wiedzy, przedstawiamy...

12/03/2018

Wszystko zaczyna się od empatii

Artykuł merytoryczny o wykorzystaniu Design Thinking w tworzeniu produktów i usług, które mają...

20/02/2018

Strategia a zarządzanie procesami

Artykuł merytoryczny Wojciecha Matłosza, Trenera GRUPY ODITK, o zależności pomiędzy kondycją...

7/02/2018

Technovation - wyjątkowa konferencja dla Dyrektorów Technicznych, Produkcji i R&D

14-15 marca 2018 w Bydgoszczy odbędzie się Technovation Forum, wydarzenie poświęcone...

6/02/2018

Świeże podejście do innowacji

Artykuł merytoryczny Michała Hałasa o sposobie na osiągnięcie przełomu w innowacjach.

30/01/2018

O sztuce dzielenia wiedzy, czyli czym jest microlearning

W najnowszym artykule w Strefie Wiedzy wyjaśniamy co to jest microlearning i jak efektywnie...

17/01/2018

O różnorodności w zespole

Artykuł merytoryczny Danuty Dunajskiej o sposobach na "oswojenie" różnorodności w zespole.

19/12/2017

Trendy i prognozy w HR na 2018 rok

Z czym w mijającym roku mierzyły się działy HR i jakie trendy i wyzwania przyniesie rok 2018?...

6/12/2017

BIM – odpowiedź na wyzwania branży budowlanej

Artykuł merytoryczny Agnieszki Graszewicz o techmetodyce Building Information Modeling. Tekst...

23/11/2017

Webinarium GRUPY ODITK: Proces mentoringowy – kluczowe czynniki sukcesu

5 grudnia 2017 o godzinie 9:30 zapraszamy na webinarium o tym, jak z sukcesem zaplanować i...

21/11/2017

Reagowanie i monitorowanie w systemie antymobbingowym i antydyskryminacyjnym

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu o zasadach budowania efektywnego systemu...

8/11/2017

Kultura budowania relacji w biznesie

W najnowszym artykule w naszej Strefie Wiedzy, Dagmara Łuczka, Trener GRUPY ODITK, omawia kluczowe...

16/10/2017

Usługi GRUPY ODITK dostępne w bazie BUR

Od dzisiaj na nasze usługi można otrzymać dofinansowanie, dokonując zamówienia przez Bazę Usług...

2/10/2017

Pokaż mi swój Backlog - wymagania w projektach zwinnych

Artykuł Konrada Klepackiego o tym, jak podejść do tematu wymagań, by sprawnie realizować pracę w...

15/09/2017

Webinarium GRUPY ODITK: Klasyczne metody pobudzania kreatywności vs. TRIZ

11 października 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o metodach rozwiązywania problemów...

6/09/2017

E-learning - czynniki sukcesu

Motywacja uczestników to kluczowy aspekt powodzenia projektów rozwojowych, wykorzystujących...

28/08/2017

Ewolucja metod sprzedaży

Artykuł Łukasza Wieczorka na temat social selling, Strategii Basho i podnoszeniu efektywności...

7/08/2017

Certyfikacja project management - czy warto

Jakie są korzyści z certyfikacji project management? Zapraszamy do lektury nowego artykułu w Bazie...

4/08/2017

Zapytanie ofertowe - PZP

I. Zamawiający Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku...

18/07/2017

Praca głęboka a praca płytka

Artykuł Pawła Ziemiańskiego, eksperta GRUPY ODITK w obszarze efektywności osobistej.

4/07/2017

Funkcja HR bez procesów personalnych

Artykuł merytoryczny o tym, jak HR może działać w organizacji, kiedy procesy personalne nie są...

27/06/2017

Agile nie jest zarezerwowany dla IT

Artykuł Katarzyny Kaganiec o wykorzystaniu zwinności poza projektami IT.

20/06/2017

HR SUMMER – Letnia Szkoła HR w Sopocie

Prowadzenie projektów HR, Employer Branding, rozwój pokolenia Y, programy talentowe i sukcesja – to...

9/06/2017

BUY IN dla inicjatyw HR

Co zrobić, gdy w organizacji brakuje apetytu na działania HR-owe? Zapraszamy do lektury artykułu...

29/05/2017

System antymobbingowy – od czego zacząć

Artykuł merytoryczny Moniki Wieczorek i Kariny Wiszniewskiej-Wąsik, ekspertek w obszarze...

22/05/2017

Webinarium GRUPY ODITK: Jak rozwijać Millenialsów – tech-trendy i symplifikacja

31 maja 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o procesach rozwojowych dla pracowników...

10/05/2017

Innowacyjny controlling tematem jubileuszowego Kongresu Controllerów

W dniach 24-26 maja 2017 w Gdańsku odbędzie się XXV Kongres Controllerów. Przewodni temat ...

8/05/2017

Rekrutujemy!

Specjalista ds. rekrutacji uczestników w zespole realizującym projekty unijne poszukiwany.

25/04/2017

Webinarium GRUPY ODITK: Prognozowanie według Trendów Rozwoju Technicznego

10 maja 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o trendach rozwoju technicznego i ich...

4/04/2017

Jak rozwijać Millenialsów

Artykuł Iwony Skiby i Joanny Parchem o tech-trendach i symplifikacji.

21/03/2017

GRUPA ODITK certyfikowaną firmą szkoleniowo-rozwojową – SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 to certyfikowany standard zarządzania i świadczenia...

21/03/2017

MBO dla menadżera

Artykuł Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej o zarządzaniu przez cele (MBO) jako menadżerskim systemie...

8/03/2017

PM SUMMIT – Transformacja Agile

6 kwietnia 2017 zapraszamy do Warszawy na PM SUMMIT, spotkanie poświęcone Project Management. W...

8/03/2017

Webinarium GRUPY ODITK: Projekty HR – aspiracje a rzeczywistość

14 marca 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone zarządzaniu projektami HR.

7/03/2017

Projekty zwinne - uzupełnianie kompetencji

Artykuł Katarzyny Kaganiec i Mikołaja Franasa - Trenerów GRUPY ODITK o specyfice i nawiązywaniu...

7/02/2017

KFS 2017 - GRUPA ODITK wspiera w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia

Pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego również w roku 2017.

7/02/2017

Pokonać syndrom szczupaka

Artykuł o pokonywaniu ograniczeń wynikających z wcześniejszych doświadczeń, którego autorem jest...

17/01/2017

Technika pomidora

Artykuł Pawła Ziemiańskiego o technice pomagającej utrzymać koncentrację.

10/01/2017

Webinarium GRUPY ODITK: Trimming - inżynierskie oszczędzanie dzięki TRIZ

19 stycznia 2017 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o tym, jak dzięki narzędziom TRIZ...

10/01/2017

Szef dla Y i Z

Artykuł merytoryczny Iwony Skiby, o tym jakiego szefa potrzebują pracownicy pokolenia Y i Z.

13/12/2016

Christmas party - przełam rutynę

Artykuł Doroty Jakubowskie-Kurzec o przełamywaniu rutyny w celebrowaniu świątecznych spotkań...

8/12/2016

GRUPA ODITK odświeża wizerunek

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowej identyfikacji wizualnej GRUPY ODITK.

6/12/2016

Środowisko pracy - wyzwanie dla HR

Artykuł Sabiny Węsierskiej dotyczący sposobów na uproszczenie środowiska pracy, by stało się...

22/11/2016

Zatrudnianie seniorów - strategia świadomej organizacji

Artykuł prawny Moniki Wieczorek o zarządzaniu różnorodnością pokoleniową.

17/11/2016

Webinarium Grupy ODiTK: GTD i nie tylko, czyli jak uprościć realizację zadań

30 listopada 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium o metodach i zasadach dotyczących...

15/11/2016

Organizacja nastawiona na proces

Artykuł merytoryczny Wojciecha Matłosza o wymiarach organizacji procesowej.

18/10/2016

Storytelling godny Steve'a Jobs'a

Artykuł Iwony Skiby o budowaniu zainteresowania i utrzymaniu zaangażowania słuchaczy podczas...

11/10/2016

Webinarium Grupy ODiTK: Chaos kontrolowany - szansa na zmianę

20 października 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line, poświęconym...

11/10/2016

Profil kandydata w procesie rekrutacji

Artykuł merytoryczny Sabiny Węsierskiej o tym, w jaki sposób zmienić dotychczasowy opis kandydata...

27/09/2016

HR Business Partner - jaka jest jego rola w organizacji

Artykuł merytoryczny Michała Grzesika - Konsultanta Grupy ODiTK o zadaniach i wyzwaniach jakie...

15/09/2016

Webinarium Grupy ODiTK: Projekty zwinne z perspektywy biznesu - jak tworzyć do nich wymagania

28 września 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium na temat wymagań w projektach zwinnych.

13/09/2016

Jak wrócić do pracy po urlopie

Artykuł merytoryczny Witolda Salskiego o przygotowaniach do urlopu i powrocie z niego.

7/09/2016

Controller jako Partner Biznesu - artykuł o współpracy na linii Menadżer-Controller.

Controlling jest częścią wspólną funkcji menadżerów i controllerów. Istotne jest więc obustronne...

30/08/2016

Kultura organizacji okiem prawnika

Artykuł merytoryczny Moniki Wieczorek o prawnych aspektach budowania kultury organizacyjnej.

9/08/2016

Dialog dla Kompetencji Jutra – konferencja w Gdańsku

30 sierpnia 2016 odbędzie się konferencja poświęcona budowaniu partnerstwa oraz komunikacji w...

25/07/2016

XXIV Kongres Controllerów, 21-23 września 2016, Sopot

„Controller jako Partner Biznesu” – to temat przewodni tegorocznej edycji Kongresu Controllerów,...

17/06/2016

Letnia Szkoła Zarządzania Projektami

Intensywne szkolenia przygotowujące do certyfikacji project management w lipcu i sierpniu w...

17/06/2016

Webinarium Grupy ODiTK: Menadżer jako Nawigator Zespołu - praktyczne przywództwo

29 czerwca 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na Webinarium Grupy ODiTK: "Menadżer jako Nawigator...

7/06/2016

Pokolenie Y w organizacji procesowej

Artykuł merytoryczny Wojciecha Matłosza o specyfice organizacji nastawionej na proces i pokoleniu...

10/05/2016

Tajemnice firmowe

Artykuł merytoryczny Moniki Wieczorek - Radcy Prawnego, Trenera Grupy ODiTK o ochronie informacji...

6/05/2016

Webinarium Grupy ODiTK: TRIZ - dla działów HR i Dyrektorów obszarów technicznych

17 maja 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone metodologii TRIZ. Spotkanie...

19/04/2016

Obowiązki pracodawcy związane z rozwojem pracownika

Artykuł o tematyce prawnej Grzegorza Ilnickiego.

11/04/2016

Katalog działań rozwojowych dla pracowników

Artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego o działaniach rozwojowych dla pracowników.

7/04/2016

Grupa ODiTK Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA Polska

Szkolenia Grupy ODiTK z zakresu zarządzania projektami zostały docenione za wysoki poziom...

23/03/2016

Webinarium Grupy ODiTK: Rozwój dobrze zaplanowany

6 kwietnia 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na webinarium, w trakcie którego wyjaśnimy jak budować...

18/03/2016

Praca w Grupie ODiTK

Chcesz zostać częścią naszego zespołu? Poszukujemy Ekspertów z obszaru partnerstwa...

15/03/2016

Zwinne działanie dobrego lidera

Artykuł Marty Borkowskiej-Bierć dotyczący roli lidera w zespole i organizacji. O nowym produkcie...

9/03/2016

Informacja o wyborze

Informujemy, że postępowanie na wybór trenerów i doradców z zakresu Prawa Zamówień Publicznych do...

8/03/2016

Aktywne słuchanie - czyli jak słuchać "głośniej"

Artykuł merytoryczny Iwony Skiby o technikach efektywnego słuchania.

2/03/2016

Co warto wiedzieć o Personal Brandingu

Artykuł Doroty Kabat - Konsultanta Grupy ODiTK o budowaniu marki własnej.

18/02/2016

Webinarium Grupy ODiTK: Rozmowa oceniająca kompetencje

1 marca 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy na Webinarium Grupy ODiTK zatytułowane: "Rozmowa...

16/02/2016

Jak przygotować dobry plan realizujący cele

Artykuł Przemysława Dybka o tym, jak powinno się planować realizację celów, nie tylko rocznych.

12/02/2016

Zapytanie Ofertowe

I. Zamawiający Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku...

12/02/2016

Zmiany w egzaminie PMP®

Programy szkoleń Grupy ODiTK dostosowane do aktualnych wymogów egzaminacyjnych PMP®.

9/02/2016

TRIZ - rozwiązywanie problemów nie tylko technicznych

Artykuł Przemysława Liska dotyczący skuteczności metody TRIZ w poszukiwaniu rozwiązania...

1/02/2016

Rozmowa oceniająca - okresowa czy rozwojowa?

Artykuł merytoryczny Jolanty Blaszkowskiej-Bastian o przygotowaniu do rozmowy oceniającej.

26/01/2016

Webinarium Grupy ODiTK: Ocena pracownika

3 lutego 2016 o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w webinarium: Ocena pracownika – narzędzie...

26/01/2016

TRIZ - projektowanie zadowolenia klienta

Artykuł Konrada Klepackiego dotyczący rozwoju myślenia innowacyjnego.

19/01/2016

Budowanie marki własnej czyli Personal Branding

Tekst jest kontynuacją tematu brandingu w procesie rekrutacji.

12/01/2016

Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding

Artykuł Sabiny Węsierskiej o wpływie wizerunku pracodawcy na proces rekrutacji.

7/01/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Spółdzielnia z siedzibą w Gdańsku...

4/01/2016

35 lat Grupy ODiTK

Dziękujemy za ten wspólny czas. To już 35 lat jak wspieramy rozwój i wzrost kompetencji ludzi i...

15/12/2015

Firmowe spotkania świąteczne - przyjemność czy obowiązek?

Artykuł Doroty Jakubowskiej-Kurzec o kulturze organizacyjnej w okresie spotkań świątecznych.

8/12/2015

Zmiana organizacyjna z Procesem Nawigacyjnym N.E.W.S.®

Artykuł Danuty Dunajskiej o zmianie organizacyjnej jak rozpakowywaniu kartonów po przeprowadzce.

1/12/2015

Budowanie zaufania w projekcie

Artykuł Moniki Szczerbińskiej-Inglot będący zapisem wniosków ze spotkania podczas Strategicznego...

17/11/2015

Co było pierwsze - jajko czy kura?

Artykuł Bartosza Skierkowskiego o związkach kultury organizacyjnej z przywództwem.

2/11/2015

Wiele twarzy oszczędności

Plany Działu Zakupów czy Logistyki to zawsze poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla relacji...

27/10/2015

Zarządzanie czasem - artykuł merytoryczny Michała Grzesika, Trenera Grupy ODiTK

Rzecz o odwlekaniu, priorytetach, ważności, kolorach i ... żabie.

19/10/2015

Pigułka antymobbingowa

Artykuł merytoryczny Kariny Wiszniewskiej - Wąsik dotyczący polityki antymobbingowej i...

16/10/2015

Webinarium Grupy ODiTK: Relacje z interesariuszami - ważny czynnik powodzenia projektu

29 października 2015 o godzinie 11:00 zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line, w trakcie którego...

6/10/2015

Feedback - początek zmiany

Artykuł merytoryczny Joli Blaszkowiskiej-Bastian o rozwoju własnym i sile feedbacku.

29/09/2015

Mobbing - doswiadczenia pracy konsultanta

Artykuł Agnieszki Zielonki o zjawisku mobbingu w organizacjach.

21/09/2015

Cele organizacji widziane w szerszej perspektywie

Artykuł Aviada Goz, twórcy metody i procesów nawigacyjnych N.E.W.S. o postrzeganiu celów...

17/09/2015

Dołącz do zespołu Grupy ODiTK

Specjaliści ds. Relacji z Klientem poszukiwani.

15/09/2015

Funkcjonalność Kalendarza Zadań - popularnego narzędzia w zarządzaniu projektami

Artykuł Wojciecha Matłosza o nietypowym zastosowaniu narzędzia zarządzania projektami - Kalendarza...

8/09/2015

Dobre relacje w projekcie - 6 złotych rad

Artykuł Michała Hałasa o sposobach na "trudne projekty", które wzmacniają relacje międzyludzkie w...

3/09/2015

Webinarium Grupy ODiTK: Model kompetencji - skuteczne wdrożenie

24 września 2015 o godzinie 11:00 przedstawimy praktyczne wytyczne wspierające wdrożenie modelu...

1/09/2015

Uprzywilejowanie pracownika. Co o tym mówi kodeks pracy?

Artykuł prawny Grzegorza Ilnickiego dotyczący zasady uprzywilejowania pracownika.

18/08/2015

Jak przygotować się do wdrożenia dress code w firmie

Kontynuacja tematu dress code, tym razem przygotowanie do wdrożenia autorstwa Doroty Kabat -...

11/08/2015

Kultura organizacyjna a przeciwdziałanie mobbingowi

Artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego dotyczący profilaktyki antymobbingowej.

28/07/2015

O sztuce dobrego wypoczynku

Artykuł merytoryczny Jolanty Blaszkowskiej-Bastian o odpoczynku, wolności i czasie jaki mamy tylko...

26/06/2015

Letnie kursy Project Management

W okresie lipiec-wrzesień 2015 zapraszamy do udziału w akredytowanych, intensywnych szkoleniach...

23/06/2015

Jak gruntownie podejść do zmian - audyt organizacyjny

Artykuł merytoryczny Sabiny Węsierskiej, w którym mowa jest o audycie organizacyjnym.

16/06/2015

Zasady biznesowe dress code

Rozmowa Doroty Kabat - Trenera Grupy ODiTK z Samantą Fałkowską - ekspertem dress code.

12/06/2015

Webinarium Grupy ODiTK: Dress code w biznesie

17 czerwca 2015 o godzinie 11:00 zapraszamy na spotkanie on-line zatytułowane: "Dress code w...

9/06/2015

Proces zmiany widziany okiem Project Menadżera

Artykuł merytoryczny Konrada Klepackiego o planowaniu i wdrożeniu zmiany w organizacji.

2/06/2015

"Poranna porcja wiedzy z Grupą ODiTK" w Warszawie

16 czerwca 2015 w Warszawie odbędzie się kolejna edycja spotkania dedykowanego dyrektorom...

19/05/2015

Zarządzanie zmianą - jak wykorzystać siłę tego procesu

Artykuł o procesie zmiany autorstwa Agnieszki Zielonki, Konsultanta Grupy ODiTK, Facylitatora...

8/05/2015

Webinarium Grupy ODiTK: TRIZ - efektywna innowacyjność dla inżynierów

20 maja 2015 o godz. 11:00 zapraszamy na webinarium poświęcone metodologii TRIZ - Teorii...

5/05/2015

TRIZ – znajdź proste rozwiązanie problemu

Artykuł merytoryczny Michała Hałasa dotyczący TRIZ. Narzędzia do zwielokrotniania skutecznych,...

28/04/2015

Planowanie rozwoju pracownika

Artykuł merytoryczny Bartosza Skierkowskiego - Konsultanta Grupy ODiTK o planowaniu działań...

21/04/2015

Insights Discovery - czy warto

artykuł merytoryczny Izabeli Wanatowicz - Trenera Grupy ODiTK, dotyczący typologii komunikacyjnej...

14/04/2015

Alkohol w pracy

Artykuł Grzegorza Ilnickiego, prawnika, Trenera Grupy ODiTK.

2/04/2015

Webinarium Grupy ODiTK - Skuteczne planowanie rozwoju osobistego i zawodowego

23 kwietnia 2015r. o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie skierowane do osób, które są...

31/03/2015

O rozwoju osobistym - artykuł merytoryczny Joanny Tomickiej, Trenera Grupy ODiTK, Facylitatora licencji N.E.W.S.

Co zrobić gdy "utkniemy" w karierze lub zupełnie nie czujemy sensu wykonywanej pracy?

24/03/2015

Przełom w walce z mobbingiem

Artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego o mobbingu, molestowaniu, komisjach antymobbingowych i...

17/03/2015

Wszyscy chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle

Artykuł merytoryczny Danuty Dunajskiej - Prezesa ODiTK Consulting Grupy ODiTK o rozwoju kompetencji...

10/03/2015

„Kocha, lubi, szanuje…” – strategia sprzedaży

Artykuł merytoryczny Przemysława Dybka, konsultanta Grupy ODiTK. Dziś zapraszamy do zgłębienia...

3/03/2015

Wskaźniki w zarządzaniu sprzedażą, czyli który guzik nacisnąć, by uzyskać oczekiwany efekt

Artykuł merytoryczny Łukasza Siemborskiego, Konsultanta Grupy ODiTK dotyczący zarządzania sprzedażą.

24/02/2015

Umowa o zakazie konkurencji - historia Michała

Artykuł merytoryczny Grzegorza Ilnickiego - Trenera Grupy ODiTK o klauzuli zakazu konkurencji wobec...

17/02/2015

Zarządzanie kompetencjami - kilka kluczowych pytań

Artykuł merytoryczny Pawła Błaszkiewicza, Trenera Grupy ODiTK - to kilka praktycznych pytań i...

10/02/2015

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

Częstą przeszkodą w rozwiązaniu problemu jest inercja w myśleniu. Na czym polega to zjawisko? Jak...