ALT IMG TEST

N.E.W.S. ™ to licencyjny proces rozwojowy. Przełamuje bariery wzrostu i pomaga osiągać ponadprzeciętne wyniki w sytuacji zmian.

Proces rozwojowy N.E.W.S.™

Proces rozwojowy N.E.W.S.TM to międzynarodowa metodologia obejmująca cykl starannie zaplanowanych działań rozwojowych przełamujących bariery wzrostu. Dedykowany całym organizacjom, zespołom i osobom indywidualnym, ułatwia wyznaczanie kierunku i poszukiwanie rozwiązań dla aktualnych wyzwań: organizacyjnych lub osobistych.

Nazwa N.E.W.S.TM jest akronimem odwołującym się do kierunków świata (North, East, West, South). Bazuje na metaforze kompasu. W życiu organizacji i życiu osobistym stajemy w obliczu zmieniających się warunków rynkowych, organizacyjnych lub doświadczamy impasu w rozwoju własnej kariery. Dzięki kompasowi N.E.W.S.TM unikamy pojawiającego się w takich sytuacjach wrażenia "dryfu" czy też bezcelowych zwrotów. Zamiast tego wyznaczamy jasny i angażujący kierunek.

GRUPA ODITK jest jedynym właścicielem licencji na programy N.E.W.S.TM w Polsce.

Twórcą procesu nawigacyjnego N.E.W.S.TM jest Aviad Goz, międzynarodowy trener biznesu. Z procesów korzysta obecnie ponad 100 międzynarodowych firm w 30 krajach na całym świecie.

Bariery wzrostu

Wieloletnia obserwacja ścieżek rozwoju organizacji, zespołów i poszczególnych osób pozwoliła dostrzec podobne mechanizmy działania. Na tej podstawie zidentyfikowano 4 główne, wspólne tym podmiotom bariery wzrostu. Są nimi:

 • brak klarownego kierunku i wizji przyszłości,
 • brak zaangażowania,
 • brak egzekwowania planu,
 • istniejące przeszkody zewnętrzne i ograniczające przekonania.

Nawigacja w obliczu zmian

Konstrukcja procesu nawigacyjnego N.E.W.S. jest odpowiedzią na powyższe bariery wzrostu. Proces składa się z wzajemnie powiązanych działań rozwojowych. Są nimi:

 • diagnozy stanu obecnego, 
 • warsztaty nawigacyjne wypracowujące nowe rozwiązania,
 • spotkania follow-up monitorujące wdrożenie opracowanego planu działania.

Działania te pozwalają uwolnić potencjał do wprowadzenia niezbędnych zmian. W rezultacie procesu organizacje, zespoły i osoby indywidualne z zaangażowaniem nawigują w kierunku, który akceptują. Posiadają także narzędzia do samodzielnego nawigowania w obliczu zmian w przyszłości.

Programy nawigacyjne N.E.W.S.TM

W oparciu o proces rozwojowy N.E.W.S.TM GRUPA ODITK realizuje cztery programy:

 • N.E.W.S.TM Organizational Navigation - dla najwyższej kadry menedżerskiej;
 • N.E.W.S.TM Team Navigation - dla zespołów;
 • N.E.W.S.TM Manager as a Team Navigator - dla doświadczonych menedżerów;

 • N.E.W.S.TM Self Navigation - dla osób indywidualnych w danej organizacji.

N.E.W.S.™ Organizational Navigation

Program N.E.W.S.TM Organizational Navigation został stworzony dla zarządzających organizacjami, którzy stoją w obliczu zmian lub konieczności integracji zespołów wokół strategii.

Kiedy warto?

 • Gdy organizacja jest w punkcie zwrotnym - pojawiają się  nowe wyzwania biznesowe i organizacyjne.

 • Gdy organizacja potrzebuje systemowego podejścia do wdrożenia strategii działania, które monitoruje progres.

 • Podczas rocznego planowania strategicznego.

Co daje proces N.E.W.S. TM Organizational Navigation?

 • Pozwala tak wyznaczyć strategiczny kierunek rozwoju, by wspólnie ku niemu nawigować.

 • Angażuje w proces zmiany ludzi z różnych poziomów organizacji, uwspólniając cele i uruchamiając nową energię do osiągania wyników.

 • Po zakończeniu procesu  organizacje są gotowe do samodzielnego nawigowania w obliczu pojawiających się zmian.

   

Nowa energia do osiągania wyników

Program angażuje w proces zmiany ludzi z różnych poziomów organizacji, uwspólniając cele i uruchamiając nową energię do osiągania wyników. Pytania postawione w ramach cyklu dostarczają innowacyjnego spojrzenia na istniejące wyzwania. Dzięki uzyskanej perspektywie ważne decyzje zyskują priorytet. W organizacji zostaje zbudowana koncentracja na długookresowych celach.

Zmiany pod kontrolą

Jednocześnie program nie kończy się w momencie wypracowania nowych rozwiązań, gdyż wiemy, jak duży problem organizacje mają z ich implementacją. Cykl obejmuje także wdrożenie i monitoring planu działania. W rezultacie, po zakończeniu procesu, organizacje są gotowe do samodzielnego działania w obliczu pojawiających się nowych zmian.

N.E.W.S.™ Team Navigation

Program N.E.W.S.TM Team Navigation został stworzony dla zespołów funkcjonalnych (np. sprzedaż, HR) i projektowych, stojących przed ambitnymi celami biznesowymi. Program odpowiada również na potrzeby zespołów rozproszonych pomiędzy działami w organizacji.

Kiedy warto?

 • Kiedy zespół jest  w zmianie i ma przed sobą nowe wyzwania - nowa rola, nowy zakres, nowy szef.
 • Kiedy rozproszone zespoły potrzebują jasno określić i uwspólnić sposób swojego działania.
 • Kiedy zespół potrzebuje zwiększyć swoje wyniki.
 • Jako część rocznego planowania strategicznego dla Zespołu.

 

Odblokowany potencjał współpracy

Dzięki N.E.W.S.TM Team Navigation zespoły ukonkretniają kierunek swojego działania oraz doprecyzowują podział ról i zadań. Pojawia się nowy styl komunikacji, jednoczący jego członków wokół uzgodnionego celu. Co najważniejsze zespoły zaczynają postrzegać siebie, jako część większej całości, a nie samotną wyspę.  W efekcie dostrzegają swoich interesariuszy, dla których istnieją.

Unikatowa konstrukcja procesu pozwala mierzyć postęp działań, co daje uczestnikom programu poczucie sukcesu.

N.E.W.S.™ Manager as a Team Navigator

N.E.W.S.TM Manager as a Team Navigator jest szkoleniem, które daje menedżerom zestaw narzędzi i uczy umiejętności (budując to, o czym do tej pory dużo się mówiło, a nikt nie wiedział jak to robić): PRZYWÓDZTWO.

Kiedy warto?

 • Kiedy menedżerowie mieli już szereg szkoleń, a organizacja wciąż ma poczucie luki.

 • Jako część programów rozwojowych dla menedżerów.

 • Jako działanie rozwojowe dla menedżerów, których zespoły powinny podnieść wyniki.

Co daje szkolenie Manager as a Team Navigator:

 • Umożliwia przećwiczenie praktycznych umiejętności przywódczych, które lider może wykorzystać w różnych sytuacjach pracy ze swoim zespołem.

 • Umożliwia zmianę zachowania na co dzień – zamiast pytać: „jaki mam BYĆ jako lider? pytamy:  „co mam ROBIĆ jako lider?”

 

Pokonywanie barier

Podczas szkolenia omawiamy bariery efektywności zespołu, przyczyny ich powstawania (w tym: konkretne sytuacje organizacyjne, które im sprzyjają). A nade wszystko pokazujemy i intensywnie ćwiczymy narzędzia i umiejętności, które pomogą te bariery przezwyciężyć.

Prowadzenie spotkań

Szkolenie dotyczy pracy z zespołem jako całością, więc koncentruje się na umiejętnościach i narzędziach do prowadzenia spotkań dotyczących poszczególnych barier i nastawionych na wspólne wypracowywanie dróg ich pokonania. Uczy – co bardzo ważne – sposobów monitorowania i wdrażania efektów tych spotkań.

N.E.W.S.™ Self Navigation

Program N.E.W.S.TM Self Navigation został opracowany dla osób indywidualnych, by skutecznie wspierać indywidualny rozwój zawodowy.

Kiedy warto?

 • Dla osób zidentyfikowanych jako HiPo.

Co daje?

 • Pozwala w sposób świadomy i realny nawigować własną karierą.

 • Adresuje odpowiedzialność za własny rozwój, zapobiega spychaniu go na HR i przełożonego.

 • Produktem szkolenia jest Indywidualny Plan Rozwoju, z którym pracownik się identyfikuje.

 

 

                                                            

 

 

Materiały powiązane:

Międzynarodowa strona N.E.W.S.™: www.newsnavigation.org