Sukcesja – zaplanuj ciągłość organizacyjną

Zabezpieczamy ciągłość funkcjonowania organizacji. Dostarczamy rozwiązania wspierające promocję i rozwój ról, które są krytyczne dla jej biznesowego sukcesu. Przygotowujemy na zmiany organizacyjne od strony kadrowej i pomagamy stworzyć atmosferę transparentności wokół procesu sukcesji, który z natury rzeczy budzi wiele emocji i ryzyk.

JAK TO ROBIMY

MAPA PODRÓŻY

Mapę sukcesji tworzymy od strony potencjalnych luk. Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie: "Jakie kompetencje/stanowiska/role w firmie są krytyczne dla jej funkcjonowania?". Przyglądamy się celom biznesowym, strukturze organizacyjnej i zasobom kompetencyjnym, by zdefiniować potrzeby organizacji w zakresie sukcesji w perspektywie najbliższych lat.

KLUCZ DO WYBORU SUKCESORÓW

Kluczem wyboru są unikatowe kompetencje. Gdy zidentyfikujemy luki, przechodzimy do wyboru sukcesorów. Dbamy, by kryteria i cały proces były przejrzyste i zobiektywizowane. Proces wyboru kończymy, gdy sukcesor i osoba aktualnie pełniąca swoją rolę mają jasność dalszych kroków.

PLANOWANY ROZWÓJ

Każdy sukcesor potrzebuje czasu, by rozwinąć pożądane w nowej roli kompetencje. Dlatego planując programy sukcesji, odnosimy działania rozwojowe do aktualnych, ale i docelowych kompetencji sukcesorów. By włączyć program sukcesji do krwioobiegu firmy, nadajemy mu praktyczny wymiar, osadzając go w kulturze organizacji.

WARTOŚĆ DODANA PROGRAMU SUKCESJI

Program sukcesji to jednocześnie wyraźny sygnał dla pracowników, że organizacja umożliwia rozwój w strukturach firmy i dba o ciągłość zarządzania. Kierowanie uwagi na istniejące zasoby ludzkie w firmie, buduje jej wizerunek jako atrakcyjnego pracodawcy, umożliwiającego rozwój kariery.

PRZEBIEG

  • Krok 1 Zdefiniowanie krytycznych grup kompetencji/stanowisk bądź ról
  • Krok 2 Zdefiniowanie kryteriów wyboru sukcesorów
  • Krok 3 Wytypowanie grupy potencjalnych sukcesorów
  • Krok 4 Zaprojektowanie i realizacja dedykowanych działań rozwojowych
Wiedza HR
Jaką wartość mają wartości w Twojej organizacji?

Jeśli przed pandemią - choć z trzaskiem - dźwigaliśmy braki w kulturze komunikacji czy współpracy w...

CONTROLLER 5.0 - Controlling Leaders of To(morrow)Day

VUCA Times, globalizacja, Big Data, automatyzacja, robotyzacja, zamiana towarów w usługi, zwinne i...